pátek 16. listopadu 2012

Trestní oznámení.

Adresát: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1                                                            
                Nábřeží Edvarda Beneše 627/3
               11800 Praha – Malá stranaOdesílatel:Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37
                 53803 Heřmanův Městec

V Heřmanově Městci dne 15.11.2012


 Věc:  Trestní oznámení.

Ve smyslu §158 odst.1 zákona  č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro okolnosti nasvědčující tomu, že byli a jsou páchané trestné činy podle       § 177, § 184,  a § 329 trestního zákona č. 40/2009 Sb.
Současně pak podávám trestní oznámení pro nedodržování Ústavního zákona č.23/1991 Sb.- Listiny základních práv a svobod čl. 10 odst.1.

Důvod podání trestního oznámení:  Na základě rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP), jsem byl v dubnu 2006 ve svých 51 letech „umístěn“ do tzv. „Domova důchodců“ dnes „Domova pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci, kterého zřizovatelem je MHMP.

Do tohoto „Domova“ jsem byl převezen z „Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) ve kterých jsem předtím „strávil“ 14 měsíců po amputaci dolní končetiny, psychicky, duševně a mentálně zdráv.
Nikdo z DS ani z MHMP mně neinformoval o poskytovaných „službách“ v tomto „zařízení“ a pro koho jsou vlastně určené.
V „Domově pro seniory“ kde byla a je naprostá většina „klientů“ přestárlá, psychicky nemocná a mentálně postižená, jsem byl od samého začátku vystaven „agresivnímu jednání“ zjevně psychicky nemocných a často „opilých klientů“ aniž by proti těmto „agresorům“ vedení DS nějak „razantně“ zasáhlo a zjednalo „nápravu“.
Naopak, vedením DS byl „zastrašován“ uživatel který si na „agresivní jednání“ stěžoval, jako se to stalo i mně.
Toto „agresivní jednání“ se tady vyskytuje do dnešní doby.
„Zastrašování, pomluvám a psychickému tlaku za to že veřejně upozorňuji i na další závažné nedostatky v tomto „Domově pro seniory“, jsem vystaven nejenom ze strany vedení DS ale i ze strany „zřizovatele“ Magistrátu hl.m. Prahy a to jak od úředníků sociálního odboru tak i od „odpovědných“ radních a zastupitelů MHMP.
„Kontroly“ ze strany MHMP když nějaké byli, tak nebyli „objektivní“ a byli zaměřené proti „stěžovateli“, který nedostal „zápis z kontroly“ ale až „konečné vyjádření“.
Ze strany MHMP mně bylo několikrát přislíbeno, že mi pomůžou najít „bydlení“ odpovídající mému zdravotnímu stavu.
Když jsem se po delší době začal „domáhat splnění tohoto slibu“, byl jsem MHMP „lživě osočován“ že mi opakovaně nabídli „bydlení ze zaměstnáním“, které jsem odmítl a když nejsem v DS spokojen, můžu kdykoli odejít.
Tím zřejmě „zastupitel“ MHMP myslel „odejít na ulici“, protože nemám kam jinam odejít a MHMP to moc dobře ví a vědomě porušuje § 93 písmeno (a) Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., stejně jako nedodržuje další povinnosti zřizovatele.
Svoje povinnosti vyplývající ze zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., § 97, § 98, § 99 o inspekcích a posuzování kvality poskytovaných sociálních služeb neplní zřejmě ani Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
„Posuzování kvality poskytovaných služeb“ místo MPSV vykonává „Asociace poskytovatelů sociálních služeb“ České republiky(APSSCR), která hájí zájmy poskytovatelů a zřizovatelů Sociálních služeb.
Toto „posuzování kvality“ se provádí formou dotazníků, které často za uživatele vyplňují zaměstnanci „Poskytovatele“.


V „Domově pro seniory“ v Heřmanově Městci není mimo jiné dodržován ani Zákon o sociálních službách (zákon č.108 Sb.)  § 2 odst.2,

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domnívám že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu útisku podle § 177 odst.1, trestného činu pomluvy podle § 184 odst.1, trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst.1, Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Myslím že tyto trestné činy by se měli posuzovat jako trestné činy páchané organizovanou skupinou podle § 129
Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Žádám tímto, abyste mně ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a stavu věcí.


Přílohy: Protokol o mém zdravotním stavu
             Pomlouvačný dopis ředitelky odboru soc. péče a zdravotnictví MHMP
             Zápis ze schůze uživatelů kde mně ředitelka DS označuje jako „stěžovatele“
            Prošetření stížností vedoucí odd. sociálního ombudsmana MHMP 4 části
           Odpověď předsedy kontrolního výboru ZHMP
          Stížnosti které jsem posílal na MHMP a MPSV a které nebyli řešeny
          Stížnost klienta DS Primátorovi Prahy
          Žádost o pomoc která nebyla MHMP vyslyšená
         Stížnost na nelidské jednání ředitelky DS s klientkou

S pozdravem
                    Alojz Janiga
                   Masarykovo náměstí 37
                  53803 Heřmanův Městec

        
            http://rozhodny.blogspot.com//

Žádné komentáře:

Okomentovat