neděle 15. ledna 2012

Odvolání-vyjádření proti rozhodnutí pí.Málkové ředitelky "Domova pro seniory"

                                                                                                                                                       13.1.2012

Odvolání – vyjádření se k „Upozornění“ pí. Marie Málkové, ředitelky „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

Komu: Marie Málková řed. DS

Na vědomí: Magistrát hl.m Prahy (MHMP)

Ve vašem „Upozornění“ které jsem obdržel 11.1.2012, mně „opět vyhrožujete vypovězením Smlouvy o poskytování sociální služby“ kvůli „údajnému Hrubému porušování domácí řádu“.
  Toto své „tvrzení“ dokládáte nepravdivými a zkreslenými „výpověďmi“ klientů DS, na které jsem si stěžoval a na jejichž „agresivní chování“ často pod vlivem alkoholu, si v minulosti stěžovalo několik klientů aniž by jste proti jednání těchto „agresorů“ zakročila tak jak je uvedeno v „Domácím řádu“.
 Místo toho „postihujete a zastrašujete“ ty klienty, kteří si na takovéto „agresivní chování“ stěžují, stejně jako „zastrašujete a postihujete“ klienty DS, kteří „vyjadřují nahlas svoji nespokojenost s poměry“ v DS a „neváháte k tomu zneužít“ i tzv. „Výbor uživatelů“, jehož někteří členové se sami „podílejí“ na vyvolávaní různých „rozbrojů a nenávisti“ mezi klienty DS.
  Ve vašem „Upozornění“ uvádíte že „jsem urážel zaměstnankyni DS tím, že jsem ji osočil z braní úplatku, za která poskytuje klientovi nadstandartní služby“. Jednalo o klienta který zde „vykonává“ funkci tzv.“Předsedu výboru uživatelů“ a na jehož „agresivní a sprosté“ chování si v minulosti taky stěžovalo několik klientů DS, aniž by byl za toto svoje „chování“ vedením DS nějak postihnut a písemné stížnosti na něj byli stornovány.  Je to jeden ze zdejších „Vyvolených“, kterým je zřejmě za jejich „oddanost“ ředitelce DS „dovoleno vše“.
   Tohoto klienta jsem se při obědě v jídelně před ostatními klienty zeptal „jestli ví jako předseda výboru uživatelů, že ovoce určené ke svačině které pokaždé této pečovatelce nabízí, je vlastně Úplatek“ a vyjádřil jsem svoji „domněnku“, že zmíněná pečovatelka tomuto klientovi za to „toleruje jeho sprosté chování vůči některým klientům“. K této „domněnce“ mně přivedla skutečnost, že pokaždé když mněla tato pečovatelka službu v jídelně, byl vůči mně „sprostý až agresivní“. Tato „pečovatelka pí.Chmelíková, by si měla dávat pozor na to co před klienty říká. Nejednou se v jídelně o některých klientech vyjadřovala „nelichotivě až sprostě“. A pokud vím bývalý klient  p.Formánek si na ni taky kvůli jejímu „chování“ stěžoval.
   Poté začal tento klient p.Jaroš až „nepříčetně“ řvát  kromě jiného že „jsem hovado, hajzl, že tady nemám co dělat“! Dále pak vykřikoval slova týkající se informací vztahujících se k moji osobě a které by jako klient neměl vůbec znát, leda že by mu je řekl někdo ze zdejšího „Sociálního oddělení“. Z přítomného personálu „nikdo proti tomuto jeho jednání nezasáhl ani ho nenapomenul“.
  Na tento „únik informací“ který vede akorát k „rozdmýchávání nenávisti a nevraživosti mezi klienty, jsem již v minulosti taky a nejenom já upozorňoval.
  V „Etickém kodexu“ pracovníků DS je kromě jiného uvedeno že „Zaměstnanec nevyžaduje, ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit, rozhodování či poskytování služby v oprávněných zájmech uživatelů, narušit profesní přístup ke svěřeným povinnostem, tj. zvýhodnění, jež by mohla být považována za odměnu za práci, která je jeho povinností, nebo za pokus ovlivnit či získat jeho přednostní pozornost“.
  Vedoucí  soc.odd.DS Bc.Čížková mi však řekla že „některé dary zaměstnanec může přijímat“.
Pak by jste měli v „Etickém kodexu“ uvést které to jsou ?
Osobně si myslím že pracovníci by klienty neměli „zneužívat“ ani k „drobným nákupům“ pro svoji potřebu, jako to je nejen v případě zmíněného „předsedy výboru“ p.Jaroše.
 Opět byl udělán „zápis“ za přispění hlavně „členů výboru“ který „jasně vyzněl v neprospěch poškozeného“.
Podobně jste „pořizovali zápisy“ již v minulosti např: když jste mně chtěli vyhodit z Vily, při „vážném úrazu“ klientky a sebevraždě klienta ve vile, nebo když jste chtěla vyhodit „zdravotně těžce postiženého klienta p.Formánka, který taky „poukazoval na závažné nedostatky v DS a chování některých zaměstnanců DS“.
  Obviňujete mně z toho, že ty na které jsem podal stížnost pro „fyzické napadení“, jsem podle jejich výpovědi vlastně „napadnul já“ a na základě toho mně „vyhrožujete výpovědi“.
Je to rozhodnutí opět nejen „neobjektivní a zaujaté vůči mojí osobě“ ale toto vaše „vyjádření“ považuji za „Pomluvu“.
Nejen proto že v obou případech „nebyl bohužel žádný svědek“, nevím taky jak bych mohl vzhledem k mému těžkému tělesnému postižení, fyzicky napadnout někoho kdo má zdravé nohy a ruce.
  Nebylo to poprvé že „chování klienta, který prokazatelně vyhrožuje druhému zabitím úmyslně zlehčujete“, jako v posledním „případě“, kdy jsem byl opět nucen volat policii.
Je to „další příklad toho, že máte na chování klientů dvojí metr“.
Dále vás chci upozornit na „nevhodné chování“ některých klientů, o kterém vy taky moc dobře víte: Je to „žebrání“ v Heřmanově Městci a „vybírání vajglů“(nedopalku cigaret) z popelníků na nádvoří DS.
Nejenom že jsou „žebráním obtěžování“ místní obyvatelé ale „ovlivňuje to i jejich názor“ na ostatní klienty, „Zřizovatele“nevyjímaje.
 Klienti kteří „vybírají a kouří nedopalky“ nejenom že se potom pořádně neumyjí ale mohou „získat“ další nemoci a s těmi  svými pak rozšiřovat mezi ostatní klienty.
Dále je to „zde běžně používané zpětné podepisování různých listin“, které bývají klientovi „podstrčené k podpisu“ některou ze soc. pracovnic DS.
Posledně to bylo 11.1.2012, kdy mně vedoucí soc.odd. BC.Čížková s hromadou jiných „papírů“ přinesla i „konečné vyjádření k mým stížnostem“, dala podepsat  „Záznam o přijetí stížnosti“ ze dne 27.12.2011, ve kterém se píše že „budu osobně pozván na projednávání stížnosti“. Toho jsem si všimnul až poté co odešla.
   Za dobu mého „pobytu“ v tomto „Domově pro seniory“ se můj psychický stav zhoršil, nejen vlivem prostředí ve kterém bydlím ale hlavní důvod je vaše „nepochopitelné až trestuhodné jednání“.
  „Nepochopitelné a trestuhodné je i jednání“ zřizovatele DS - Magistrátu hlavního města Prahy, kterého úřednici a zastupitelé vám to umožňují.
         Alojz Janiga.

sobota 14. ledna 2012

Zpráva o porušování lidských práv v České republice v tzv. Domovech pro seniory.


                                                                                                                                                14.1.2012

  Zpráva o porušování lidských práv v České republice, v tzv. „Domovech pro seniory“(DS).

    Tato zpráva je napsaná na základě mých vlastních zkušeností a poznatků v tzv. „Domově pro seniory“ v Heřmanově Městci, které zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP).

   Lidé jsou do těchto „Domovů“ umísťování aniž by byli obeznámení s tím, do jakého „Zařízení“ vlastně jdou.
   Není brán ohled na jejich věk, celkový zdravotní stav ani na jejich individuální potřeby, které by těmto lidem umožňovali pokud možno žít i nadále plnohodnotný život.
   Vedení těchto DS tuto činnost vykazuje většinou „papírově“ v podobě tzv. „individuálních plánů klientů“.
            „Umístěním do Domova pro seniory ztrácí člověk – klient svoje lidská práva“.

   Psychicky a duševně zdravý klient je pak často na pokoji nebo ve společných prostorách DS vystaven agresivnímu chování jiných duševně a psychicky nemocných klientů, kteří bývají často pod vlivem alkoholu, přestože užívají někdy i více léku najednou.
   Jakýkoliv projev nespokojenosti s poskytovanými službami nebo s celkovými poměry v DS je vedením DS postihován.
      Oprávněná kritika zaměstnanců DS je považovaná za jejich napadení.
   Nespokojenému klientovi jsou nabízeny léky na uklidnění, je zastrašován psychiatrem, vystěhováním nebo rovnou umístěn do „Psychiatrického ústavu“.
   Případní svědci jsou pak „ovlivňování“ pracovnicemi sociálního úseku „Domova“ aby změnili svou výpověď.
            V případě „sebevraždy“ nového klienta, kterému nebyla věnována dostatečná pozornost při „začleňovaní se do kolektivu a využívaní jeho volného času“, se vedení DS „snaží zbavit odpovědnosti zkreslenými zápisy“ o chování klienta a z jeho „sebevraždy“ obviňuje postiženého klienta a jeho dřívější rodinné vztahy.
     „Odpovědnosti“ se vedení DS „zbavuje“ i při dalších „mimořádných úmrtích“ i když by se „podrobnějším a objektivním šetřením“ zjistilo, že i v těchto „případech“ má vedení DS „svůj podíl viny“.
            Ředitel takového „Domova pro seniory“ který je prakticky „neodvolatelný“, je tak „Pánem nad životy a osudy“ třeba i stovek lidí včetně zaměstnanců, které se snaží získat na svoji stranu mimo jiné i rozdáváním tzv. „sponzorských darů“, které „sponzoři posílají v dobré víře“ že jsou „určené pouze klientům  DS a hlavně těm nejpotřebnějším“.
       Podle reakcí „zřizovatele těchto „Domovů“, v tomto případě „Magistrátu hlavního města Prahy“, patří zřejmě takovéto „jednání“ s lidmi – klienty ke „Standardům poskytované péče“ v podobných „Zařízeních“.

     Vedení „Domova pro seniory“ si  je zřejmě moc dobře „vědomo“ toho že „tyto skutečnosti se těžko v těchto Zařízeních prokazují“ a „porušování lidských práv a jiné, ve slušné a spravedlivé společnosti zavrženíhodné jednání, je v České republice součástí každodenního života obyčejných lidí zvláště těch zdravotně postižených“ a mezi jejími veřejnými a politickými představiteli „není zájem ani síla takovému odsouzeníhodnému jednání zabránit.
      Pro podrobnější informace k této „Zprávě“ doporučuji web-stránky: http://aginaj.sweb.cz/   nebo  rozhodny.blogspot.com

čtvrtek 12. ledna 2012

Odvolání proti rozhodnutí.

                                                                                                                                 13.12.2012


Odvolaní proti rozhodnutí ve věci prošetření stížností, pí.Marii Málkovou ředitelkou „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.


Komu: Magistrát hl.m. Prahy (MHMP), odbor zdravotnictví
            sociální péče a prevence.
           
            Sociální ombudsman MHMP.
Na vědomí:
                Primátor a zastupitelstvo hl.m. Prahy.


Vážení, dne 11.12.2012 jsem obdržel od pí.Málkové ředitelky DS v Heřmanově Městci „Vyjádření ke stížnosti“, ve které jsem „opětovně“ upozorňoval na „agresivní“ chovaní některých klientů a konkrétně na další „vyhrožování zabitím“.
  Ředitelka DS pí.Málková toto „agresivní jednání opět úmyslně zlehčuje“ a snaží se vše „obrátit proti mně“.
  Nesouhlasím s tímto „vyjádřením a postupem šetření“ nejen této ale i dalších stížností, které jsem v DS podal.
 Jsou neobjektivní a jednostranně zaujaté.

V příloze vám posílám  důvody mého nesouhlasu.
Tuto přílohu předám pí.Málkové, jako odvolání proti jejímu rozhodnutí.

Dále by mně zajímalo, jestli můžou v „Zařízení“ jako je DS v Heřmanově Městci, bydlet na jednom pokoji klienti-muž se ženou, kteří nejsou manželé, nejsou v žádném příbuzenském vztahu a oba jsou mentálně postižení a bydlí spolu již několik let.
  Klient kromě toho že „rád požívá alkoholické nápoje“ přesto že užívá léky, je agresivní a „má problémy sám ze sebou“.
  Klientka která s ním bydlí je ke všemu „absolutně apatická“ by zřejmě potřebovala spíše „zvýšenou zdravotní péči“ než aby byla vydána „zvůli agresivního nemocného člověka“.
  Kdo má právo o takovémhle „postupu“ rozhodovat.
  A má tento klient právo „nakládat s finančními prostředky podle libosti“?

Vzhledem k tomu že se „psychicky nátlak“ ze strany ředitelky „Domova“ na mně „neustále stupňuje“ a „neváhá k tomu zneužívat“ i některé klienty DS a to všechno „s podporou MHMP“, budu se muset opět „bránit“  „veřejnými protesty“ mimo jiné i v prostorách MHMP v Praze na Mariánském náměstí nebo před ním vždy „v den zasedání Rady MHMP“(každé úterý) a „v den zasedání Zastupitelstva MHMP“(poslední čtvrtek v měsíci). Budu také „přítomen“ každé „významnější návštěvě“ a to nejen na MHMP.

      Alojz Janiga , Heřmanův Městec.