čtvrtek 13. prosince 2012

Krádeže v "Domově".


Adresát: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1
               Nábřeží Edvarda Beneše 627/3
                11800 Praha - Malá stranaOdesílatel: Alojz Janiga 
                  Masarykovo náměstí 37
                  53803 Heřmanův Městec

 Heřmanův Městec dne 6.12.2012Věc: Trestní oznámení.            


Ve smyslu § 158 odst.1 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro okolnosti nasvědčující tomu, že byli spáchané trestné činy     § 366 nadržování a § 329 zneužití pravomoci úřední osoby neznámým pachatelem, podle zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákona.

Důvod podání trestního oznámení:  V „Domově pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci kde bydlím,
dochází často ke krádežím finančních částek klientů které jsou podle vyjádření „okradených“ často do tisíců.
Když to tito okradení ohlásí vedení „Domova“, je jim vedením řečeno že „musí mít dva svědky toho že byli okradeni aby se tím Policie mohla zabývat“.
Byl tady „případ“ kdy okradená klientka (bývalá právnička) sama oznámila krádež větší fin.hotovosti na Policii v Heřmanově Městci, za co si „vysloužila nenávist a bezohledné chování ředitelky DS“ vůči svoji osobě.
 A i když byla někdy kvůli krádeži vedením přivolaná Policie, „udělal se o tom pouze zápis a nikdy se pachatele nepodařilo odhalit“.
V listopadu 2012 byla „údajně“ dopadená zaměstnankyni DS, klientka DS která je podle „vyjádření“ ředitelky DS k některým dalším okradeným klientům, odpovědná i za některé předešlé krádeže.
Podle „okradených“ na tuto „podezřelou a obviněnou“ klientku nebylo podáno vedením DS žádné trestní oznámení a byla ředitelkou DS „pouze potrestána ukončením Smlouvy o poskytování sociálních služeb“.
Protože tato „bývalá“ klientka i nadále dochází do „Domova“ kde se dokonce účastní „volno-časových aktivit“ pořádaných „Domovem“, sepsali okradení klienti proti tomu „petici“, která se však vedením DS „nebyla přijatá s nadšením“.
 Vedení „Domova“ dělá zřejmě všechno proto aby „nebylo poškozeno jméno tohoto zařízení“.
Protože „krádeže“ nejsou jedinou „nepravosti“ které jsou v tomto „Domově“ páchané a přesto že jsem v minulosti sám podal „trestní oznámení pro důvodné podezření se spáchaní trestních činů“, osobně jsem se „nesetkal z nějakým zájmem ze strany vyšetřujících orgánů“.

Proto i tohle svoje trestní oznámení posílám opět na vaše Státní zastupitelství a myslím že úzce souvisí s mým předcházejícím Trestním oznámení ze dne 15.11.2012.

Žádám tímto, abyste mně ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a stavu věci.

Pozdravem
                  Alojz Janiga
                  Masarykovo náměstí 37
                 53803 Heřmanův Městec

Další informace na: http://aginaj.sweb.cz//
                      Nebo: http://rozhodny.blogspot.com//

pátek 16. listopadu 2012

Trestní oznámení.

Adresát: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1                                                            
                Nábřeží Edvarda Beneše 627/3
               11800 Praha – Malá stranaOdesílatel:Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37
                 53803 Heřmanův Městec

V Heřmanově Městci dne 15.11.2012


 Věc:  Trestní oznámení.

Ve smyslu §158 odst.1 zákona  č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro okolnosti nasvědčující tomu, že byli a jsou páchané trestné činy podle       § 177, § 184,  a § 329 trestního zákona č. 40/2009 Sb.
Současně pak podávám trestní oznámení pro nedodržování Ústavního zákona č.23/1991 Sb.- Listiny základních práv a svobod čl. 10 odst.1.

Důvod podání trestního oznámení:  Na základě rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP), jsem byl v dubnu 2006 ve svých 51 letech „umístěn“ do tzv. „Domova důchodců“ dnes „Domova pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci, kterého zřizovatelem je MHMP.

Do tohoto „Domova“ jsem byl převezen z „Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) ve kterých jsem předtím „strávil“ 14 měsíců po amputaci dolní končetiny, psychicky, duševně a mentálně zdráv.
Nikdo z DS ani z MHMP mně neinformoval o poskytovaných „službách“ v tomto „zařízení“ a pro koho jsou vlastně určené.
V „Domově pro seniory“ kde byla a je naprostá většina „klientů“ přestárlá, psychicky nemocná a mentálně postižená, jsem byl od samého začátku vystaven „agresivnímu jednání“ zjevně psychicky nemocných a často „opilých klientů“ aniž by proti těmto „agresorům“ vedení DS nějak „razantně“ zasáhlo a zjednalo „nápravu“.
Naopak, vedením DS byl „zastrašován“ uživatel který si na „agresivní jednání“ stěžoval, jako se to stalo i mně.
Toto „agresivní jednání“ se tady vyskytuje do dnešní doby.
„Zastrašování, pomluvám a psychickému tlaku za to že veřejně upozorňuji i na další závažné nedostatky v tomto „Domově pro seniory“, jsem vystaven nejenom ze strany vedení DS ale i ze strany „zřizovatele“ Magistrátu hl.m. Prahy a to jak od úředníků sociálního odboru tak i od „odpovědných“ radních a zastupitelů MHMP.
„Kontroly“ ze strany MHMP když nějaké byli, tak nebyli „objektivní“ a byli zaměřené proti „stěžovateli“, který nedostal „zápis z kontroly“ ale až „konečné vyjádření“.
Ze strany MHMP mně bylo několikrát přislíbeno, že mi pomůžou najít „bydlení“ odpovídající mému zdravotnímu stavu.
Když jsem se po delší době začal „domáhat splnění tohoto slibu“, byl jsem MHMP „lživě osočován“ že mi opakovaně nabídli „bydlení ze zaměstnáním“, které jsem odmítl a když nejsem v DS spokojen, můžu kdykoli odejít.
Tím zřejmě „zastupitel“ MHMP myslel „odejít na ulici“, protože nemám kam jinam odejít a MHMP to moc dobře ví a vědomě porušuje § 93 písmeno (a) Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., stejně jako nedodržuje další povinnosti zřizovatele.
Svoje povinnosti vyplývající ze zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., § 97, § 98, § 99 o inspekcích a posuzování kvality poskytovaných sociálních služeb neplní zřejmě ani Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
„Posuzování kvality poskytovaných služeb“ místo MPSV vykonává „Asociace poskytovatelů sociálních služeb“ České republiky(APSSCR), která hájí zájmy poskytovatelů a zřizovatelů Sociálních služeb.
Toto „posuzování kvality“ se provádí formou dotazníků, které často za uživatele vyplňují zaměstnanci „Poskytovatele“.


V „Domově pro seniory“ v Heřmanově Městci není mimo jiné dodržován ani Zákon o sociálních službách (zákon č.108 Sb.)  § 2 odst.2,

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domnívám že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu útisku podle § 177 odst.1, trestného činu pomluvy podle § 184 odst.1, trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst.1, Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Myslím že tyto trestné činy by se měli posuzovat jako trestné činy páchané organizovanou skupinou podle § 129
Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Žádám tímto, abyste mně ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a stavu věcí.


Přílohy: Protokol o mém zdravotním stavu
             Pomlouvačný dopis ředitelky odboru soc. péče a zdravotnictví MHMP
             Zápis ze schůze uživatelů kde mně ředitelka DS označuje jako „stěžovatele“
            Prošetření stížností vedoucí odd. sociálního ombudsmana MHMP 4 části
           Odpověď předsedy kontrolního výboru ZHMP
          Stížnosti které jsem posílal na MHMP a MPSV a které nebyli řešeny
          Stížnost klienta DS Primátorovi Prahy
          Žádost o pomoc která nebyla MHMP vyslyšená
         Stížnost na nelidské jednání ředitelky DS s klientkou

S pozdravem
                    Alojz Janiga
                   Masarykovo náměstí 37
                  53803 Heřmanův Městec

        
            http://rozhodny.blogspot.com//

pondělí 29. října 2012

Mafie na Magistrátu hlavního města Prahy.

                                                                                                                                          26.10.2012

Kontrolní výbor ZHMP.

       Odpověď na dopis předsedy kontrolního výboru ZHMP Petra Dolínka ze dne  17.9.2012.

Vážený pane Dolínek, ve vašem dopise-odpovědi na moje stížnosti o „nelidském zacházení“ s klienty, ze strany vedení „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, jehož je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) zřizovatelem uvádíte že „mně byla ze strany MHMP učiněna opakovaně nabídka na změnu ubytování i se zaměstnáním“.

  To je „SPROSTÁ LEŽ“ a není první ze strany MHMP.

Dále mi „doporučujete“ že „když nejsem v Domově spokojen, můžu z něj odejít“.
To myslíte zřejmě „na ulici“.
Do „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci jsem byl „umístěn“ aniž by mně někdo vysvětlil co to vůbec je za „Zařízení“.
 Ve skutečnosti je to „Ústav sociální péče“ kde jsou umísťovány většinou osoby postižené mentálně nebo demencí a psychicky nemocné“. A podle toho co jsem tady „viděl a zažil“, pochybuji o tom že je personál tohoto „Domova“ schopen poskytovat zdravotní a sociální péči na té úrovni kterou tito lidé potřebují.
 Za tu dobu co jsem tady mi byla ze strany MHMP několikrát přislíbená pomoc při hledání jiného přiměřeného bydlení.
  Kromě toho já jsem upozorňoval na „skutečné případy porušování lidských práv, bezohledného zacházení a okrádaní klientů, které by se neměli dít v žádném podobném Zařízení“.

 Na moje „podněty a stížnosti“ o „bezohledném zacházení“ vedení „Domova“ vůči některým klientům se vyjadřujete slovy „že  se tím nebudete zabývat a já že nejsem zplnomocněn na tyto případy upozorňovat“!

  Toto Vaše „vyjádření“ je přinejmenším „ zrůdné a nepochopitelné“  proto, že se takto vyjadřuje nejen předseda „kontrolního výboru ZHMP“ ale i proto že se tak vyjadřuje člen strany (ČSSD), která o sobě mimo jiné  tvrdí „že je s lidmi a dělá všechno pro jejich dobro“!
  „Zastupitel MHMP“ Mgr.Jiří Diensbier (ČSSD), kandidát na prezidenta ČR, byl jeden z mála který se „nesnažil ani jednou odpovědět na moje stížnosti zasílané e-mailem Zastupitelstvu MHMP, dokonce ani nepotvrdil příjem e-mailu“.
  Ti „chudáci“ v různých „Domovech“ a jiných podobných „Zařízeních“ pro vás už zřejmě „lidmi nejsou“!

Při svých „individuálních protestech proti nezájmu MHMP řešit porušování lidských práv a okrádání seniorů a zdravotně postižených v tomto Domově“ se před Magistrátem hl.m. Prahy a v ulicích Prahy setkávám „pouze s podporou“ kolemjdoucích, kteří navíc mluví o „modro-oranžové mafii na Pražském Magistrátu“.

  Ve těchto svých „protestních akcích“ budu i nadále pokračovat, mimo jiné taky na „Protivládní demonstraci“ v Praze 17.11.2012 a 10.12.2012 kdy je „Mezinárodní den lidských práv“.

   STYĎTE SE JESTLI TO UMÍTE.

    Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803


Další informace na: http://aginaj.sweb.cz//
                    
                                http://rozhodny.blogspot.com//

středa 5. září 2012

ANKETA.


                                                                       ANKETA.

V "Domově pro seniory" (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, probíhala v
červenci 2012 "anonymní anketa", ve které měli klienti DS prostředníctvím
vyplnění dotazníků "vyjádřit svoji spokojenost" s poskytovanými službami v
tomto "Domově".
Na základě výsledků této "Ankety" uděluje "Asociace poskytovatelů
sociálních služeb" České republiky (APSS ) zařízením sdružených pod APSS
tzv."Známku kvality", přidělením určitého počtu "hvězdiček".
Otázky v tomto "dotazníků" souviseli s poskytováním sociální péče a
"mezildskými vztahy" v tomto "Zařízení".
Ne každý však dostal možnost "vyjádřit svůj názor na kvalitu poskytovaných
služeb" a o nějaké "anonymitě" nemůže být vůbec řeč.
Tyto "Dotazníky" klienti často "vyplňovali pod dohledem pracovnice DS
anebo je tato pracovnice vyplňovala za ně" a hned je odnesla.
Už podle toho je vidět že "celá tato Anketa je pouhá Komedie, protože její
výsledek nemůže být objektívní i vzhledem k charakteru otázek a nabízených
odpovědí".
Podobné "Ankety" se v tomto DS nekonali poprvé a zřejmě "nahrazují nezájem
Zřizovatele a MPSV kontrolovat skutečné poměry v podobných Domovech".
V takových "Zařízeních" pak dochází nejen k "hrubému porušování lidských
práv" ze strany zaměstnanců vůči klientům ale i k nedostatečně poskytované
zdravotní péči
a okrádaní klientů, kteří nejsou vůbec anebo mylně informování o poplatcích
ve zdravotníctví, případně výši úhrady zdravotních pomůcek Pojišťovnou".
"Rozdělení a ubytování klientů v Domově podle zdravotního postižení nebo
psychického onemocnění "existuje pouze na papíře".
"Je proto normální že psychický zdravý klient je v takovém Domově vystaven
agresívním, opilým nebo psychicky narušeným klientům aniž by se ze strany
vedení Domova dočkal zastání".
Proto "je nepochopitelné že MPSV a další odpovědné instituce nepomáhají
jednotlivcům kteří jsou ještě schopni se o sebe postarat sami, případně
Občanským sdružením kteří by chtěli Sociální péči zdravotně postiženým,
starým a nemocným lidem poskytovat v místě jejich bydliště".
V první řadě by to bylo "prospěšné pro ty nemocné a staré lidi a podstatně
levnější" než "Péče" poskytovaná v Zařízeních podobných "Domovu pro seniory"
hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.
Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec

neděle 24. června 2012

Zločinecké jednání Magistrátu hl.m.Prahy.


                                                                                                                                                                 25.6.2012

                                  Zločinecké jednání Magistrátu hlavního města Prahy ?

Zastupitelstvu hl.m. Prahy.

            Vážení.
                        Již bezmála 6 let upozorňuji nejen Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) na „závažné nedostatky-okrádání klientů a bezohledné jednání“ vedení DS vůči některým klientům“ v „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého je MHMP „zřizovatelem“.

     Upozorňuji Vás na další „závažná pochybení“ vedení tohoto „Domova“.
  V úterý 19.6.2012 jsem ředitele Odboru sociální péče MHMP p.Ježka, radního p.Kabického a Primátora hl.m. Prahy p.Svobodu, e-mailem upozorňoval na „další nelidské jednání“ ředitelky „Domova“ pí.Marie Málkové, tentokrát vůči 75 leté nemocné klientce Judr.Pillárové.
  Tato klientka byla mezitím „donucena pod psychickým tlakem“ vedení DS „podat výpověď“ z tohoto „Zařízení“.
Kvůli „zdravotním problémům s dýcháním“ byl pokoj v podkroví kde byla ubytovaná, pro tuto klientku „naprosto nevhodný“.
  Ředitelka DS pí.Málková která na tzv.„Schůzi uživatelů“ DS „před ostatními klienty slíbila klientce Judr.Pillárové pomoc“ ji pak „žádnou pomoc ani radu neposkytla“!
  Takže tato nemocná stará pani (bývalá dlouholetá zaměstnankyně MHMP) tento týden „skončí na ulici, protože nemá kam jít“!

      „Podobný případ“ se v tomto „Domově“ stal před vánoci r.2011.
 Tehdy se „ředitelce“ pí.Málkové „znelíbil zdravotně těžce postižený" klient DS p.Formánek a „málem skončil taky na ulici“!

 „Jak je možné, že MHMP podporuje ve funkci ředitelky Domova pro seniory osobu bez patřičného vzdělání, arogantní a bezohlednou, bez jakéhokoli sociálního cítění, která kromě jiného trestá klienty kvůli jejich nemocem, kvůli tomu že otevřeně vyjadřuji svoji nespokojenost s poměry v Domově a vyhrožuje jím za to psychiatrem“?

   Odpověď na tuto otázku může být jenom jedna.

„Na Magistrátu hl.města Prahy sedí úředníci a zastupitelé, kteří mají stejnou povahu a myšlení jako ředitelka DS pí.Málková a proto její Bezohledné až Nelidské Chování vůči klientům Domova považují za Normální“!

Tato „ředitelka“ mimo jiné „rozhoduje o tom kdo dostane sanitku na převoz do nemocnice a oprávněné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb za stížnosti vůbec nepovažuje (aby se nemuseli evidovat)“!

Taky je zřejmě „přesvědčená o tom, že jako ředitelka DS může zasahovat do rozhodnutí klienta, jak naložit se svými realitami“!

   K 60.výročí „Založení Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, vedení tohoto DS „zajistilo vydání knížky“ která má být „Přehledem o dosavadní činnosti Domova“.
  Ve skutečnosti je to „Patolízalský chvalozpěv“ na osobu ředitelky DS pí.Málkové a Magistrát hl.m. Prahy, který si vedení DS nechalo „zaplatit-sponzorovat“ od některých klientů „Domova“.
    Jedná se o klienty za kterými „nechodí návštěvy“, takže „odpadá možnost stížností ze strany jejich nejbližších příbuzných proti tomuto Sponzorování“.

   Tito klienti-sponzoři, pak „nestáli vedení DS ani za to aby je pozvali na Křest této Knížky“ případně aby je „svezli“ v některém z připravených „kočáru“, ve kterých se pak vozili „pozvaní, občerstvení a rozjaření hosté“.
 Při pohledu na tyto „rozjařené hosty“ se mi vybavili  „scény“ z některých filmů pro pamětníky: „Panstvo se bavilo a chudina je v uctivé vzdálenosti pozorovala“.

   Při této „příležitosti“ jsem se zeptal přítomného „představitele“ Magistrátu hl.m. Prahy: „Proč mně MHMP nepomůže dostat se z tohoto Domova pryč, když já do podobného Zařízení vůbec nepatřím, byl jsem zde umístěn na základě Rozhodnutí MHMP a navíc, zaměstnanci MHMP mi již několikrát slíbili Pomoc při odchodu z tohoto Domova a hledání vhodného bydlení pro mně“?
    Představitel MHMP mi odpověděl: „Proč by vám měl MHMP pomáhat, když si na něj pořád veřejně stěžujete a protestujete“?
      Na moji námitku „stěžuji si pořád proto, že MHMP moje oprávněné stížnosti na Poměry a závažná Pochybení v Domově buď vůbec neřeší anebo je řeší neobjektivně“, Představitel MHMP již nenalezl pořádnou odpověď“.

  Po všech „Zkušenostech“ které jsem nabyl během mého „pobytu“ v DS, mně „jednání“MHMP připadá jako „jednání Zločinecké organizace“ která „veřejně prohlašuje že ji jde o Blaho lidí, přitom myslí pouze na svůj vlastní prospěch a Porušování lidských práv je jenom jeden z prostředků jak se udržet u moci“!

  „Magistrát hl.města Prahy jako zřizovatel Domova, by měl dohlížet mimo jiné i na to aby v tomto Domově nebyli Okrádaní klienti a nebyla porušována jejich Lidská práva“!
  „MHMP veřejně prohlašuje že v tomto Domově je všechno v pořádku, přitom sám ví že to není pravda a svým celkovým Přístupem se na tomto Okrádání klientů a Porušování jejich Lidských práv sám přímo podílí“!

     Podám proto v tomto smyslu „trestní oznámení“ na MHMP a nadále budu pokračovat ve svých ve veřejných protestech proti tomuto „Jednání“ ze strany MHMP, na kterém „má svůj podíl i nezájem“ MPSV a dalších „nadřízených úřadů“.

                    Alojz Janiga,  Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.

  Více na ;
                http://aginaj.sweb.cz/

                http://rozhodny.blogspot.com/

středa 20. června 2012

Zločin proti lidskosti v "Domově pro seniory" v Heřmanově Městci.

                                                                                                                                                                 19.6.2012


               Zločin proti lidskosti v Domově pro seniory v Heřmanově Městci.

V „Domově pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci, kterého „zřizovatelem“ je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), došlo v posledních dnech „opět k závažné události v souvislosti s porušováním lidských práv“.

  Tuto „závažná událost-bezohledné jednání“ ředitelky tohoto „Domova“ pí.Marie Málkové vůči starší a nemocné klientce DS, sama klientka toto považuje za „Zločin proti lidskosti který se může stát snad jenom v Zemi kde je válka a kde vládne bezpráví“.
  Sama to přitom takto „velmi těžce prožívá“ a „nechápe jak se může něco takového stát v České republice“?

Této klientce která je v „Domově“ asi dva měsíce, byla krátce po jejím nástupu do DS odcizená z pokoje kde bydlí větší částka peněz a nezbylo ji ani na zakoupení „základních hygienických potřeb“.
   Tuto „krádež“ oznámila nejen personálu ale i na „Místním oddělením Policie“ v Heřmanově Městci, co ředitelku „Domova“ pí.Málkovou zřejmě „velmi rozlítilo“ a „podnítilo její bezohledné jednání“ vůči této starší a nemocné klientce.

  „Krádeže peněz klientům, jsou v tomto Domově běžnou součástí pobytu“.
Vedení DS „doporučuje“ klientům, že „v případě okradení v prostorách Domova, musí mít nejmíň dva (2) svědky kteří mu potvrdí že byl okraden, aby se s tím vedení DS mohlo zabývat“.

Klient který se s takovým „postupem“ nechce „smířit“ a chce tyto a jiná „opakovaná závažná porušení“ nejen „Domácího řádu“ v tomto „Domově“ řešit i s pomoci dalších „kompetentních“ úřadů, je pak „vystaven psychickému teroru“ jak ze strany ředitelky DS pí.Marie Málkové a „sociálních pracovnic“ DS,
tak i ze strany úředníků MHMP „kteří mají dohlížet na to aby k takovému bezohlednému jednání vedení DS vůči klientům nedocházelo“.

 Ve zdejším „Domově“ s tím mám „osobní několikaleté zkušenosti“.

„Okradená“klientka má taky svoje „osobní a existenční problémy“.

 Když v Praze „přišla o byt “, musel se její „zdravotně těžce postižený“ manžel „přestěhovat“ k příbuzným do Slovenské republiky, aby v Praze „neskončil na ulici“.
  Přestože se tato klientka v této „zoufalé situaci“ obracelo s „prosbami o pomoc“ nejen na „Úřad vlády“ ale i na další úřady a „instituce zabývající se ochranou lidských práv“ v České republice, “nikdo z nich ji nepomohl“!
  O pomoc chtěla požádat i ředitele Úřadu Magistrátu hl.m. Prahy  p.Trnku, kde byla „dlouholetou“ zaměstnankyni.
  I když za ním byla na MHMP asi čtyřikrát (4x) “ani jednou si pro ni nenašel chvíli času aby si s ním mohla o své zoufalé situaci promluvit“.
  Je taky „velice pravděpodobné“ že někdy v této době došlo vůči její osobě k „nezákonnému jednání-zneužití psychiatrie“.

   Po příchodu do „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, byla klientka ubytována na pokoji v podkroví objektu „Zámek“, co „vůbec nevyhovuje jejímu zdravotnímu stavu“.
  V létě je tam „strašné vedro a dusno“ a v zimě zase „velká zima“, na co si „dlouhodobě stěžují“ klienti kteří tam bydlí.
 
  Dne 14.6.2012 na tzv. „Schůzi uživatelů Domova“, tato klientka „oznámila“ ředitelce DS pí.Málkové že „bydlení v podkroví je pro ni vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu naprosto nevyhovující a požádala ji o pomoc, při řešení jejich těžkých osobních problémů, souvisejících s jejím zdravotně těžce postiženým manželem, který bydlí ve Slovenské republice“.
  „Ale protože je pořád trvale hlášen v Praze, je tady možnost že by mohla být se svým zdravotně těžce postiženým manželem ubytována v tomto Domově na jednom pokoji, co by u obou manželů určitě vedlo ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu“.
Ředitelka „Domova“ pí.Málková jí „před ostatními klienty přislíbila pomoc“, co je „uvedeno i v tzv.Zápisu ze schůze“.
 Podle „vyjádření“ klientky, ji poté ředitelka pí.Málková „mezi čtyřma očima“ řekla že „když se jí tady nelíbí může kdykoli odejít třeba na ubytovnu, ona ji tady nedrží, stejně tady bude jenom do konce července protože není jejich cílová skupina, další ubytování si musí hledat sama a o tom jestli tady bude bydlet její manžel se ještě rozhodne“!

  Já osobně těmto slovům klientky věřím, protože sám jsem „několikrát zažil“v tomto „Domově“ podobné „jednání“, jak ze strany ředitelky tak i ze strany úředníků MHMP, kteří “něco jiného říkali a něco jiného napsali do zápisu, když už nějaký udělali“.

  Přestože zmíněná klientka při nástupu do DS „podepisovala několik papírů údajně souvisejících s úhradou služeb v DS, nedostala ani jednu kopii“, takže vlastně ani „neví co doopravdy podepsala“.

  To má taky „velmi nepříznivý vliv na její zdravotní stav“ a po tom co se v tomto „Domově“, ze strany „ředitelky“ DS  Marie Málkové „setkala s tak nelidskou bezohlednosti a aroganci“ je tato klientka „na pokraji zhroucení“.

   Za tento „zločin proti lidskosti“ jsou „spolu-zodpovědní“ nejenom úředníci a zastupitelé MHMP, ale i další jako např. Úřad vlády ČR, MPSV nebo „oficiální instituce“ které mají „dohlížet na dodržování lidských práv“ v České republice, jako např. „Český helsinský výbor“, protože již „několik let tyto Úřady a instituce marně upozorňuji na závažné porušování lidských práv v tomto „Domově pro seniory“.

Více na web-stránkách:     Alojz Janiga,   Masarykovo náměstí 37,  Heřmanův Městec 53803

 Prosím všechny slušné lidi aby svým zájmem o tuto "záležitost" pomohli této
 "nemocné, těžce zkoušené" klientce a jejímu "zdravotně těžce postiženému"
 manželovi prožít stáři společně. Ne však v podobném "Zařízení" jako je "Domov
 pro seniory" hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, kde "lidská práva=neznámy pojem".

sobota 9. června 2012

Zámecký park v Heřmanově Městci=park mladistvých opilců a feťáků.


                                                                                                                                                  8.5.2012

              Zámecký park v Heřmanově Městci – park mladistvých opilců a feťáků

   Již několik let je „Zámecký park“ v Heřmanově Městci místem kde se po lavičkách ve dne v noci „povalují“ mladiství „opilci a feťáci“, zvláště těsně před prázdninami a během nich.

  Často jsou mezi nimi „máloletí“, kteří si během dne ze školy „odskočí zakouřit mariánku a loknout si alkoholu“ od svých o něco starších „kamarádů“, kteří tady tímto způsobem často „tráví“ celý den.

  Jedná se hlavně o prostor s lavičkami v těsné blízkosti „Domova pro seniory“ (DS), jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).
  V tomto prostoru, přímo pod oknama vedení DS, nejenom že se mladiství „oddávají opileckým a feťáckým orgiím“ ale udělali si z něj „hřiště“ a „posílení alkoholem a drogami svým chováním obtěžují nejen klienty DS  ale i náhodné kolemjdoucí“.
        Kromě toho si z blízkého okolí udělali „veřejné WC“.
 
  Děje se to i přesto že si na tento stav v minulosti místní obyvatelé a klienti DS již stěžovali.

     Do parku je zakázán vjezd cyklistům a automobilům, přesto jich tu je možno potkat denně několik včetně ředitelky DS, která si přes „Zámecký park“ zkracuje autem cestu domů a která „přímo odpovídá za pořádek v tomto parku“.

       Bohužel „vedení Domova“ není schopno zajistit „klid a bezpečí“ klientům uvnitř „Domova“ natož pak „dodržování nějakého řádu“ mimo DS.

    A o tom „ví své“ i zřizovatel DS- Magistrát hl.m. Prahy, i když „to nehodlá veřejně přiznat“.


   Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.

středa 16. května 2012

Pozvánka na oslavu porušování lidských práv.


                                                                                                                                                               15.5.2012

                                            Pozvánka na „Oslavy porušování lidských práv“.

  Dne 21.5.2012 v dopoledních hodinách budou v „Domově pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci
  za účasti zřizovatele tohoto „Domova“ Magistrátu hlavního města Prahy a pozvaných hostí, zahájeny „Oslavy 60.
  Výročí založení Domova“.
     
       Je to „zařízení“ kde jsou kromě starých nemocných lidí umístění i lidé psychicky nebo mentálně postiženi, z nichž někteří přesto že užívají léky „pravidelně konzumují“ alkohol.
 To pak „zvyšuje jejich agresivitu“, kterou si pak „slovně“ nebo „fyzicky vybíjejí“ na klientech u kterých „předpokládají“ že se jich personál nebo vedení DS „nezastane“.
       „Napadený“ který si stěžuje, bývá sociálním úsekem DS „přesvědčován“ aby svojí stížnost stáhl zpět i kvůli tomu že prý „jedná se o přestupek vůči mezilidským vztahům, které řeší Přestupková komise Městského úřadu“.
    Když však „napadený trvá na tom“ aby přestupek řešilo vedení DS, protože se jedná o „hrubé porušení“ Domácího řádu, vedení DS „závažnost přestupků zlehčuje“ i když se jedná o „opakované porušování“ Domácího řádu tím samým klientem.
    Stalo dokonce i to že  „vše se obrátilo proti klientovi který si stěžoval“, zřejmě „proto aby byl zastrašen a víckrát si nestěžoval“. Mám s tím „osobní zkušenosti“.
   Byl jsem „umístěn“ do tohoto „Domova“ v roce 2006 bez toho aby mně někdo informoval o jaké „zařízení“ se jedná, přesto že „mám pouze tělesné postižení a psychicky a duševně jsem zcela zdráv“.
   Za celou dobu mého „pobytu“ v tomto DS jsem byl asi 5x různými „kontrolními“ komisemi „ujišťován že se mi budou snažit najít odpovídající bydlení, protože já do podobného zařízení nepatřím“.
      Zatím jsou to pouze „plané sliby“.
    Ze strany vedení „Domova“ a pracovníků Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy jsem za svoji „kritiku chování“ vedení a personálu DS i „za upozorňování na závažné nedostatky“ v DS „vystaven několik let
šikanování, zastrašování, lživému osočování a pomluvám, přesto že toto upozorňuji i „nadřízené úřady“.

   Proto jsem se rozhodl že na takové „zvrhlé jednání“ upozorním i „individuálním klidným protestem“ v den „zahájení oslav“ 21.5.2012, případně další dny na nádvoří „Domova“(Zámku) a před tímto „objektem“.
  Protože se jedná o „individuální protest“ není nutné tuto „akci“ předem ohlašovat a svůj „klidný protest vyjádřím pouze tím že budu mít na sobě transparent, kterým upozorňuji na Podporu Magistrátu hl.m. Prahy šikanování porušování lidských práv a okrádání seniorů a zdravotně postižených v Domově“.
    Je však velice pravděpodobné že „dlouholetá a všehoschopná“ ředitelka „Domova“ s.Málková i „se svými věrnými (p)oddanými a s požehnáním MHMP udělá všechno proto aby mému klidnému protestu zabránila a udělala ze mně třeba blázna“.
  „Nebyl by to první případ“ kdy v tomto „Domově“ došlo ke „zneužití psychiatrie“, jenom kvůli tomu že „klient mněl jiný názor než zaměstnanci DS“.
  Je taky možné že vedení DS „zorganizuje spontánní odpor klientů proti mému klidnému protestu“ i když tito klienti „nebudou schopni vůbec pochopit proti čemu vlastně já protestuji“. To už tady taky bylo.

     Byl bych proto rád kdyby aspoň v první den „oslav“ přišli i slušní lidé, kterým „není lhostejné bezohledné zacházení s lidmi“ navíc „v zařízení které by je mnělo před něčím podobným ochránit“.
  Rád se s každým podělím o svoje „zkušenosti“.
     Vaši podporu mému „protestu“ můžete vyjádřit taky e-mailem na adresu „Domova“ domov@domov-hm.cz  nebo Magistrátu hl.m. Prahy posta@praha.eu .
   Jsou to veřejně-přístupné e-mailové adresy.

 Děkuji Vám za pochopení.
                                               Alojz Janiga
                                          Masarykovo náměstí 37
                             53803   Heřmanův Městec
                                               
Více informací na http://aginaj.sweb.cz/   nebo  http://rozhodny.blogspot.com/   

čtvrtek 12. dubna 2012

Dopis řediteli odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.


                                                                                                                                                     13.4.2012

       Odpověď na dopis Mgr. Martina Ježka, ředitele odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence, Magistrátu hlavního města Prahy.

      Vážený pane řediteli,
                                        Nesouhlasím s vašim tvrzením že „jednání“ sociální pracovnice „Domova pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci, jehož „zřizovatelem“ je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) „nebylo konáno s úmyslem dostat mně do nelehké situace“.

  S touto „soc. pracovnici“ mám více „nepříjemných zkušeností“. Mimo jiné se mně za dobu mého pobytu v DS snažila „nepravdivě“ obvinit ze „slovního napadení“ jiného klienta DS a chtěla mi zřejmě „s vědomím“ ředitelky DS pí.Málkové „podstrčit“ k podpisu „Pracovní smlouvu“ s firmou ERA-PACK Chrudim, která byla pro mě přinejmenším „nevyhovující“.
   „Nepříjemné zkušenosti“ mám i z dalšími dvěma soc.pracovnicemi DS, které „pouze oddaně plní přání“ ředitelky DS pí.Málkové (o těchto „zkušenostech“ jsem vás ve svých stížnostech několikrát informoval), stejně jako ostatní zaměstnanci DS.

   Proto se rozhodně nemíním obracet o pomoc na „někoho“ ke komu „nemám vůbec důvěru“ a taky nejsem přesvědčen že se jedná o „kvalifikované“ pracovnice. Navíc „údaje a informace“ o klientech, které by mněli znát „pouze“ tyto „soc. pracovnice“ a vedení DS, jsou „známy“, nejen např. všem uklízečkám DS ale i některým klientům DS, co často vede k „verbálním napadením“ mezi klienty.

   Pokud jde o „odpovědi“ na moje stížnosti: „Magistrát hl.m. Prahy popírá oprávněnost mých stížností, aniž by je opravdu prošetřoval a když už něco přizná, tak se snaží jejich závažnost zlehčovat“!

     Dne 22.3.2012 tady byli pracovnice MHMP, které sice „taky uznali že do tohoto Zařízení nepatřím“ a mluvili o „možnostech“ jak mně z DS „dostat pryč“, zatím jsou to však ze strany MHMP pouze „prázdné sliby“ a v pořadí už asi po páté za dobu 6 let mého pobytu v DS.

    Je to další „důkaz“ toho že „Lidská práva jsou pro představitelé Magistrátu hl.m. Prahy ve skutečnosti, stejně lhostejná jako současným vládním a politickým představitelům České republiky“, o čem se „obyčejný“ člověk „přesvědčuje v každodenním životě“ již od roku 1989, kdy v České republice „začal panovat Chaos a Bezpráví“ a zvláště „staří a zdravotně postižení lidé zůstali na okraji zájmů představitelů České republiky a o jejich Problémech mluví akorát když se blíži volby“.

Myslím si, že „ tomto případě musí být jakýkoli způsob protestu proti tomu čemu jsem v DS vystaven a proti jednání MHMP, brán jako Nutná sebeobrana“.

   Zatím budu pokračovat ve svých „veřejných protestech“ a budu se snažit na „svůj případ“ upozornit nejen před MHMP ale i na dalších veřejně přístupných místech, hojně navštěvovaných zahraničními návštěvníky, před zahraničními institucemi zabývajících se lidskými právy a budu se snažit se svým „transparentem přivítat každou důležitou návštěvu“ která přijede do Prahy.
       Tímto „transparentem uvítám i delegaci MHMP“ která se bude účastnit „oslav 60 výročí otevření Domova pro seniory v Heřmanově Městci“ a každého „zájemce rád obeznámím se svými zkušenostmi a zážitky z tohoto Zařízení“.
    Nevím co chce MHMP „slavit“, protože „podle mých zkušeností a podle toho co jsem slyšel „doba po kterou vykonává funkci ředitelky pí.Málková, rozhodně za nějakou oslavu nestojí“.

   Dále „odmítám si podávat ruce s kýmkoli s Magistrátu hl.m. Prahy“, protože „slibovat někomu něco o čem předem vím že to nemůžu anebo nechci splnit a potvrdit to podáním ruky, je přímo Zvrhlost“.

     Tento můj dopis bude zveřejněn mimo jiné i na web-stránkách, http://aginaj.sweb.cz/ a http://rozhodny.blogspot.com/ , kde jsou další informace.

       Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803

čtvrtek 8. března 2012

Stížnost na záludné jednání sociálních pracovnic a vedení "Domova pro seniory hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.
MHMP odbor zdravotnictví sociální péče a prevence.

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     9.3.2012

                  Stížnost na „záludné jednání“ sociálních pracovnic a vedení „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.
  


     Dne 7.3. mně soc.pracovnice tohoto „Domova pro seniory“ kterého jsem obyvatelem, „podstrčila“ pode dveřmi pokoje ve kterém bydlím „upomínku na nezaplacení nákladů“ spojených s pobytem v tomto DS.
     
    Peníze určené k této úhradě a na které jsem čekal, byli už od 1.3.2012 „uložené“ na poště v Heřmanově Městci a podle odpovědi pracovnice této pošty na můj dotaz, o této „skutečnosti“ věděli i pracovnice DS, kteří chodí každý den „pracovně“ na tuto poštu, včetně zmiňované soc. pracovnice DS.

   Když jsem pak této „sociální pracovnice“ DS zeptal „proč mně neinformovala o uložení této peněžní zásilky na poště a místo toho čekala týden aby mně mohla poslat Upomínku o nezaplacení“, začala tato „soc. pracovnice“ na mně málem řvát že „když jsem si tyto peníze sám vyřídil, tak si je mám i sám hlídat na poště kdy mi přijdou, ona mi je hlídat nebude“! a začala v této souvislosti mluvit i o tzv. „individuálním plánu“, který v tomto případě (oznámení klientovi o uložení zásilky na poště) s tím „nemá vůbec nic společného“.
      K tomuto uvádím že DS na mně pobírá „Příspěvek na péči“ a s podobnou „neochotou“ jsem se tady setkal i v případě „vyzvednutí léků“ z lékárny.       
  Na pokoji kde bydlím mně „údajně“ nemohla najít (v té době jsem mněl odhlášenou stravu-snídani+oběd kvůli nepřítomnosti v DS, vracel jsem se kolem 17.00 hod, o tom musela taky vědět). „Upozornění o uložení zásilky“ mně mohla „podstrčit“ pode dveře stejně jako to udělala s „upomínkou“, případně „vzkázat“ po ošetřujícím personálu který má službu celý den.

  Není to v DS poprvé, co jsem si musel „hlídat“ svojí poštu. Peníze „posílat na účet“ DS nechci, protože „mám špatnou zkušenost“ v případě tzv. „vratků“(vrácení peněz např. za odhlášenou stravu) v tomto „Domově“.

     Taky to „není poprvé“ co mám „špatné zkušenosti“ s touto „sociální pracovnici“(v minulosti se mně mimo jiné snažila podstrčit k podpisu pro mně velmi nevýhodnou pracovní smlouvu s firmou ERA-PACK), tehdy to bylo „ve spolupráci“ s ředitelkou DS Marii Málkovou.
     V tomto případě jde zřejmě opět o „snahu“ dostat mně do nepříjemné situace, protože „nezaplacení úhrad spojených s pobytem v Domově, je důvodem k ukončení Smlouvy o poskytování soc služeb“.
  A o toto „ukončení Smlouvy-vyhazov“ se mnou, se vedení DS spolu se sociálním úsekem DS „snaží“ nejméně 5 let, za mojí „oprávněnou kritiku poměrů v DS“, přesto že „za celou dobu mého pobytu v DS jsem ani jednou neporušil Domácí řád“ což je „důvod k ukončení Smlouvy“.

 V tomto „snažení“ jim „obětavě pomáhají“ zaměstnanci a volení zastupitelé Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP), který je „zřizovatelem“ tohoto „Zařízení“.


   Dále „opětovně“ upozorňuji na „záludné jednání“ ředitelky a sociálního úseku DS.
     Jedná se případy kdy jsem „pozván“ údajně „k důležitému sdělení“ do kanceláře soc.úseku DS, aniž by mně bylo předem sděleno „ze čím toto sdělení souvisí“.

 
Toto „pozvání“ se nakonec změní na „schůzku s ředitelkou“ na kterou jsem se „neměl možnost připravit“ a kde jsem byl „pokaždé vystaven psychickému tlaku a arogantnímu jednání“ přítomných členů vedení DS a hlavně ředitelky DS.


        Proto jsem se podobných „pozvání“ z těchto „důvodů“ a „bez přítomnosti nezávislého svědka“ odmítl účastnit.
   Toto jsem vedení DS oznámil i písemně a požadoval jsem aby mně „závažné sdělení“ oznamovali „písemně“.

    „Jednání“ zmiňované „sociální pracovnice“ DS, proto považuji za „další způsob šikanování a snahu vedení DS vystěhovat mně třeba na ubytovnu i přesto že jsem zdravotně těžce postižený, za moji oprávněnou kritiku poměrů v tomto Domově a bezohledného chování ředitelky Domova.

      „Ze stejných důvodů a s vědomím MHMP byl ředitelkou DS před vánoci r.2011 „vystěhován na ubytovnu“ jiný „zdravotně těžce postižený klient.

  Dále vás chci upozornit, že do dnešního dne jsem nedostal odpověď na moje „upozornění-kritiku jednání“ ředitelky „Domova“ Marie Málkové, která „odmítla poskytnutí převozu sanitkou“ klientovi DS, k „léčbě-ošetřování bércových vředů“ do nemocnice v Pardubicích, které si předtím „musel zařizovat sám“ s pomoci klienta kterého ředitelka DS před vánoci 2011 „vyhodila“.
  Tento klient, (kterého ředitelka DS už „taky stihla vystěhovat“) kromě toho že „trpěl otevřenými bércovými vředy“ a měl kvůli tomu „problémy s chůzi“, byl také „částečně mentálně omezen a měl problémy s orientací“.
  Proto byl zcela „oprávněný“ jeho „požadavek o poskytnutí sanitky k převozu na ošetření do nemocnice“.

   Já jsem měl tady před léty „podobnou zkušenost“ s tehdejší „vrchní sestrou“ DS.
             Ředitelka „Domova“ Marie Málková tehdy tvrdila že „o tom nevěděla a ona sama by to nikdy nedovolila aby se něco podobného stalo“.

  K podobnému „jednání“ v tomto „Domově“ by nemuselo docházet, kdyby zřizovatel MHMP, „plnil svoje povinnosti jako zřizovatel a nepodporoval nejenom šikanování a porušování lidských práv některých klientů DS, ale i okrádání klientů vybíráním neoprávněných poplatků v tomto Zařízení“.


        Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.

sobota 18. února 2012

Žádost o milost prezidentu České republiky Václavu Klausovi.

       
                                                                                                                                                  18.2.2012


                                 Žádost o milost.

Adresát:
                Prezident České republiky, Václav Klaus.


      Vážený pane prezidente.

                   Dovoluji si Vás požádat předem o milost pro svoji osobu, protože je velice pravděpodobné že se můžu v nejbližší době dostat do konfliktu se „Zákonem“, když  se budu opět bránit fyzickému napadení nějakého psychicky narušeného klienta nebo opilce v „Domově pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci kde jsem „umístěn“a kterého zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).
      Nebo když se budu chtít „konečně už důrazně vzepřít lživému osočování, bezohlednému a ponižujícímu jednání“ vedení tohoto „Domova“ v čele s jeho ředitelkou vůči mojí osobě a tím současně upozornit na „podporu“ MHMP tomuto „trestuhodnému jednání“ kterému jsem v tomto „Domově“ vystaven už pět (5) let.
        Na svoji „situaci“ stejně dlouhou dobu upozorňuji nejen „Nadřízené vládní instituce“ včetně „Úřadu prezidenta“ České republiky ale „stejně zbytečně jsem se dovolával pomoci“ u domácích „Institucí“ které „údajně dohlížejí na dodržování lidských práv v České republice“.

      Když „rozdáváte milosti“ lidem kteří „páchali trestnou činnost úmyslně“ a „zdůvodňujete“ to jejich „zdravotními problémy“ nebo „zdravotním stavem“ jejich příbuzných, doufám pak že „výjimečně udělíte milost“ i mně, nejen kvůli tomu že jsem „těžce zdravotně postižený“ ale taky proto že, „případného porušení Zákona“ bych se mohl dopustit „jenom“ proto, že „chci aby se ze mnou zacházelo jako s Člověkem a ne jako s kusem hadru“.
    Jsem „duševně i psychicky zdráv“ (potvrzeno klinickým psychologem).

  K napsání této „Žádosti o milost“ mně nutí „zvyšující se psychický nátlak“ na moji osobu ze strany vedení „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci a „spolupráce“ Magistrátu hl.města Prahy, na tomto „porušování lidských práv“.

    Předem Vám pane Prezidente děkuji za „kladné vyřízení“.

       Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.


PS.  Podrobnější informace k „mému případu“ najdete na web-stránkách:  http://aginaj.sweb.cz  nebo

středa 1. února 2012

Odpověď na e-mail PhDr.Jaromira Jermáře, předsedu senátního výboru pro lidská práva.


                                      Phdr.Jaromír Jermář.

Vážený pane senátore. Nevím jak jste přišel k "tvrzení" že jsem "napsal desítky stížností na poměry v Domově pro seniory hl.m. Prahy v Heřmanově Městci a všechny byli nepravdivé". Vy jste je snad četl anebo jste se účastnil jejich prošetřování? Z vaši strany se jedná buďto přímo o "Pomluvu" nebo o "Rozšiřování pomluvy". Toho by jste se jako "Předseda výboru pro lidská práva Senátu České republiky" neměl dopouštět.  Posílám vám dopis adresovaný PhDr. Petru Šmolkovi, kterým upozorňuji na "postup MHMP při pro prošetřování oprávněných stížností klientů Domova pro seniory v Heřmanově Městci. Alojz Janiga.

                                                                                                                                                                                                                   31.1.2012     PhDr. Petr Šmolka.                  Vážený pane doktore.

         

     Dne 10.11.2011 jste mně „navštívil“ v místě mého současného pobytu v „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož „zřizovatelem“ je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).

  Vaše „návštěva“ byla pro mně „neohlášená“, takže byla spíše „náhoda“ že jsme se setkali. Takhle zde probíhají všechny „návštěvy – kontroly“ ze strany MHMP. Klient – stěžovatel je pak „zaskočen nepřipravený“, pokud je vůbec přítomen.

  Tito „kontroloři“ pak „místo toho aby opravdu prošetřovali skutečnosti„ které klienta k napsání stížnosti vedli a udělali o tom „objektivní a pravdivý zápis“, sbírají mezi „předem vybranými“ klienty“, kteří většinou ani „nejsou schopni pochopit podstatu stížnosti“ jejich „názory“, které pak „spolu s nepravdivými vyjádřeními“ vedení DS, tvoří „základ Závěrečné zprávy o výsledku šetření stížností“. Vy jste pane doktore Šmolko byl 10.11.2011 členem takové „kontroly – komise“.

  Mně jste přitom říkal že „vaše návštěva u mě je z vaši osobní iniciativy“.

  Slíbil jste mně že „se budete snažit zajistit mi bydlení a práci mimo DS“(až později jsem se dověděl že jste zřejmě mluvil jménem MHMP) a chtěl jste abych „kvůli tomu přestal psát svoje stížnosti (oprávněné), které jste označil za „moje stesky, třeba i pravdivé“.

  Podobných „slibů“ jsem dostal v minulosti již „několik“ od jiných podobných „kontrol“, kteří „uznali že do tohoto Zařízení nepatřím. Zatím zůstalo vždy jenom u „slibů“. Taky jsem dostal ze strany MHMP jednu „konkrétní nabídku“, která však byla přinejmenším „nesolidní“.

 Vážený pane doktore, v době vaši „návštěvy“ v DS, zde byl přítomen taky jiný zdravotně těžce postižený klient DS, který mněl „podobné stesky“ jako já a mněl je taky „podložené nepříjemnými zkušenostmi“ z tohoto „Domova“, hlavně s jeho „vedením“. Nedlouho poté jej pí.Málková ředitelka DS „vyhodila“, aniž by byla za to ze strany MHMP nějak „postihnuta“. Údajně to bylo kvůli jeho „zdravotním problémům“(co by si taky neměla dovolit), ve skutečnosti to bylo kvůli tomu že tento klient taky „otevřeně poukazoval na závažné nedostatky“ v tomto DS a „bezohledné a arogantní chování“ ředitelky DS Málkové, která má k takovému „jednání“ zřejmě „plnou podporu“ MHMP.

  Tento klient by si byl tehdy s vámi o tom „rád popovídal o svých Stescích“, kdybyste ovšem „projevil zájem“.  „Opět se potvrdilo“ že „MHMP dělá všechno proto aby popřel že se v tomto DS vyskytují nějaké závažné nedostatky včetně Porušováni Lidských práv“, nejenom že „opět rozšiřuje lživé informace (pomluvy)“ o tom že „všechny moje stížností co jsem kdy podal byli nepravdivé“(např. v dopisu Senátu ČR) ale „neváhá si k tomu najmout i Mediálně známého Psychologa“ jako jste vy pane „Doktore“.

 To jsou „Praktiky“ používané ve všech „Totalitních a Nedemokratických společnostech“ které se „snaží potlačit jakýkoli projev nesouhlasu a Hrubě přitom porušují Lidská práva“. V tomto případě je to „zvláště zavržení-hodné“, protože se jedná o „šikanování zdravotně těžce postižených lidí v Zařízení, které by jim mnělo jejich těžký životní úděl spíše usnadnit“.

  Je zřejmé že tyto „Praktiky“ jsou v České republice „pořád aktuální a používané“.

  Pak se není čemu divit že „někteří lidé berou spravedlnost do svých rukou“.  Dne 26.1.2012 jsem se „zúčastnil“ v Praze „Veřejného zasedání zastupitelstva MHMP“.

V té době tam probíhal i „protest pejskařů proti solení chodníků“.

  I když jsem byl „výrazně označen transparentem“, kterým jsem „upozorňoval na podporu  MHMP ve věci porušování lidských práv seniorů a  zdravotně postižených a jejich okrádání“, větší „zájem zastupitelů a přítomných sdělovacích prostředků se soustředil na Pejskaře“.

  Toto taky „jasně vypovídá o nezájmu nejenom pražských zastupitelů o problémy obyčejných lidí, zvláště pak seniorů a zdravotně postižených“.  Větší zájem o mé dopisy upozorňující na porušování lidských práv v Domovech pro seniory a jejich zveřejnění, projevuji zahraniční sdělovací prostředky a organizace zabývající se ochranou lidských práv, na rozdíl od „podobných domácích institucí“ v České republice.

  Pro „domácí instituce“ je  zřejmě „lepší poukazovat na porušování lidských práv třeba v Číně, protože je to daleko a v České republice jím za to nic nehrozí“, naopak „politickými představiteli“ České republiky jsou za svůj „správný přístup“ k porušování lidských práv „chválení“.

   Vážený pane PhDr. Šmolko, příště by jste neměl slibovat nikomu nic o čem víte že to nemůžete splnit a když chcete aby vám člověk s kterým mluvíte otevřel své Nitro, mněl by jste s ním jednat taky otevřeně.       Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37 , Heřmanův Městec 53803   

  VÍCE NA http:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   rozhodny.blogspot.com

nebo            http://aginaj.sweb.cz

Na vědomí: Primátor hl.m. Prahy, Mudr.Bohuslav Svoboda, MHMP a další.