sobota 3. září 2011

Neřešené oprávněné stížnosti na poměry "Domově pro seniory" hl.m. Prahy.

Komu: <NRZP@NRZP.CZ>,
# Kopie:
# Předmět: Porušování lidských práv v "Domově pro seniory" (DS) hl.m.Prahy,v
# Heřmanově Městci.
# Datum: 08.3.2010 18:44:56
# ----------------------------------------
# Již přes dva roky upozorňuji na porušování lidských práv,šikanování a jiné
# "nepřístojnosti",které se v tomto DS dějí. Na stížnosti,které jsem posílal na
# MHMP,většinou nedostávám vůbec odpověď a když už přijde nějaká "kontrola",tak
# žádné "větší nedostatky nezjistí" a když už něco zjistí,tak žádné "opatření"
# týkající se nápravy nepřijme. To se týká i kontrol,které nejsou přímo s MHMP.
# Podobně je to i v DS,kde se stížnost bud vůbec neeviduje,anebo se o ni bez
# nějakého většího šetření rozhodne jako o "neoprávněné". Kromě toho,ředitelka DS
# pí.Málková,spolu s vedoucí odd.soc.věcí a zdravotnictví na MHMP
# pí.Matulovou,rozesílají na úřady,které na tento stav upozorňuji,pomlouvačné a
# lživé dopisy,týkající se mého postižení,psychického stavu a mého dřívějšího
# pobytu v Praze. Tímto "jednáním",chtějí "zlehčit"vážnost mých stížností. V
# poslední době se v DS "rozšířil alkoholizmus"a následně s tím i agresivní
# jednání některých klientů DS. Byl jsem zde svědkem i toho,že klient "psychický
# zjevně nevyrovnaný",opakovaně a dlouhodobě fyzicky napadal klienta mentálně
# postiženého,aniž by proti tomuto "agresivnímu klientovi"byla učiněna nějaká
# rázná opatření. Společně s častými krádežemi,hlavně peněz mezi klienty,jsou to
# další "nepříjemnosti",kterým jsou klienti DS vystavení. A i když jsou vinící
# většinou známí nechává vedení "vyřešení " těchto záležitostí na klientech
# samotných. Jsem těžce tělesně postižený,duševně jsem však naprosto zdráv. Kromě
# toho,že jsem vystaven agresivitě těchto "opilců",jsem taky odkázán na "svévůlí "
# vedení DS,které se hlavně kvůli mým stížnostem na závažné nedostatky v DS
# "snaží ze mně udělat duševně nemocného a psychicky nevyrovnaného člověka". Alojz
# Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803.

Předmět: Žádost o pomoc.
# Datum: 25.10.2009 22:21:35
# ----------------------------------------
# Vážení. Dovolte mi požádat Vás o pomoc, při řešení moji svízelné situace, ve
# které se nacházím. Je mi 54 let, jsem po amputaci pravé nohy a části levé nohy,
# po úrazu a omrznutí. Od jara 2006 bydlím v "Domově pro seniory" ( DS) hl.m.
# Prahy v Heřmanově Městci. Asi od roku 2007 jsem začal vedení DS upozorňovat,
# nejdřív ústně a pak i písemně na nedostatky týkající se rehabilitace,chování
# některých zdravotních pracovnic a hygieny stravování. Jelikož vedení DS moje
# stížnosti neevidovalo a neřešilo, naopak začalo vyvíjet proti mně psychický
# nátlak, který se začal stupňovat poté, co jsem se začal písemně obracet na různé
# instituce a upozorňoval jsem na toto i veřejnými protesty před Magistrátem hl.m.
# Prahy (MHMP), Úřadem vlády a Poslaneckou sněmovnou ČR. Pokračovalo to "porušením
# Smlouvy o poskytování sociální služby a porušováním lidských a občanských práv,
# ze strany vedení DS,v čele s ředitelkou pí.Málkovou. O tom všem jsem MHMP
# informoval. V současné době jsem obviněn z "přestupku proti občanskému
# soužití"(šíření nepravdivých údajů o úmrtí klientů v DS) na základě oznámení
# pracovnice MHMP. Když jsem po počátečních potížích na Obecním úřadě v Heřmanově
# Městci, konečně získal protokol k tomuto přestupku, zjistil jsem že jsou v něm i
# zápisy, které nemají souvislost s tímto "přestupkem", zkreslené a nepodložené
# informace ředitelky DS pí.Málkové a dopis ředitelky odboru soc. péče a
# zdravotníctví MHMP, ing.Ilony Matulové, ze dne 8.12.2008,adresovaný Úřadu
# vlády-oddělení styku s veřejností, ve kterém zřejmě úmyslně, podává nepravdivé
# informace, týkající se mého pobytu v Praze, příčiny mého zdrav.postižení a
# psychického stavu. To vše má zřejmě ovlivnit rozhodování "přestupkové komise" a
# přispět k mému vystěhování z DS v Heřmanově Městci, případně k mému umístění v
# psychiatrické léčebně, což by tady zřejmě až takový problém nebyl. Zpráva
# klinického psychologa, ze dne 10.7.2008, z vyšetření které je běžnou součástí
# vyšetření pobytu na "Rehabilitační klinice" v Hradci Králové a kde mi "pomohli
# se postavit se na nohy" a která je součástí mé zdravotní dokumentace, o žádných
# "výkyvech" týkajících se psychického stavu a rozumových schopností "nemluví".
# Kromě již zmíněných úřadů jsem se obrátil i na Ministerstvo práce a soc.věcí a
# Kancelář veřejného ochránce práv, kteří "bud nemají kapacity" anebo se "spokojí
# s vysvětlením" MHMP,kde nakonec moje stížností stejně končí i když jsou v
# podstatě směřované vůči němu. A "kontroly", na které MHMP poukazuje jsou zjevně
# nedůsledné. Snad by pomohla "medializace" tohoto "mého případu". Myslím že
# nejsem sám, kdo má podobné "problémy" a veřejnost by měla být informovaná, že
# není všechno v sociálních službách tak "růžové", jak se to snaží někteří
# odpovědní "šířit ve svých prohlášeních". Obracím se proto na Vás s prosbou o
# pomoc, případně o doporučení na koho bych se měl obrátit ? Děkuji Vám. Alojz
# Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec,53803

Kopie:
# Předmět: Oznámeni.
# Datum: 29.5.2010 14:41:03
# ----------------------------------------
# Již víc než dva roky marně upozorňuji,nejenom MHMP jenž je zřizovatelem "Domova
# pro seniory" (DS) v Heřmanově Městci,na šikanování a porušování lidských
# práv,protiprávní vybírání některých poplatků a závažné nedostatky ohrožující
# zdraví klientů tohoto zařízení. Do tohoto "Ústavu"jsem byl umístěn bez nějakého
# předchozího pohovoru a obeznámení,o jaké "zařízení" se vlastně jedná. Za to,že
# na tyto závažné nedostatky upozorňuji, i veřejně,je na mně vedením DS vyvíjen
# psychický nátlak a jsem zastrašován vystěhováním nebo "přemístěním" do "Ústavu
# pro mentálně postižené",i když jsem psychicky a duševně zdráv. Dochází zde taky
# často k "verbálním" a fyzickým napadením ze strany opilých a psychicky
# narušených klientů. Vedení DS nechává napadené, aby se proti tomuto "jednání"
# bránili samy. V poslední době vedení DS omezuje klienty i v přístupu na
# internet,pouze v pracovní dny a 8 hod. denně,bez toho aby to "rozumně"
# vysvětlilo. Internet je tady jediná možnost,kde může klient získat objektivní
# nebo užitečné informace,popřípadě v odpoledních hodinách a o víkendech účelně
# strávit volný čas. Před tímto "omezováním" byl "internet pro klienty"přístupný
# po celý den. Jak jsem v poslední době zjistil,"nad tímto řáděním drží ochrannou
# ruku", ředitelka odboru soc.věcí a zdravotnictví MHMP ing.Matulová. Několikrát
# jsem na tento stav písemně upozorňoval primátora Prahy p.Béma i radního
# MHMP,odpovědného za sociální oblast p.Janečka. Zatím neprojevili "opravdový
# zájem něco řešit". Kontroly,jak "místní",tak ze strany zřizovatele MHMP,nebo
# tzv."Cvičné inspekce MPSV,na které se MHMP ve svých "vyjádřeních" odvolává,jsou
# ve skutečnosti pouze "povrchní"a ve skutečnosti nic neřeší. O pomoc jsem mimo
# jiné žádal taky některé instituce,které mají "Pomoc zdravotně postiženým",nebo
# "Ochranu lidských práv" ve své náplní,aspoň podle názvu. Např: "Vládní výbor pro
# zdravotně postižené",NRZP,nebo "Ministerstvo pro lidská práva". Bohužel,ani
# jedna z těchto "Institucí"mně nepomohla. Alojz Janiga, Masarykovo nám.37,
# Heřmanův Městec, p.s.č.53803.

12.11. 2010, 08:51
Oznámení.

Opětně si stěžuji na „zvrhlé“ chování ze strany ředitelky „Domova pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, „soudružky“ Málkové, jehož zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP).
Dne 11.11.2010, mi bylo v 9.00 hod. soc. pracovnici (DS) pí. Stybalovou „oznámeno“ že se mám dostavit v 11.00 hod. k ředitelce DS. Nebyl mi sdělen důvod tohoto „pozvání“, což ostatně nebylo poprvé.
Přítomné pracovnice DS, vedoucí soc.odd. pí.Čížková, pí. Stybalová a hlavně ředitelka s. Málková, po mně „požadovali“ abych podepsal „zápis“ z projednávání stížnosti ze dne 2.11.2010, ve kterém jsem si stěžoval na „chování“ dvou ošetřovatelek, v souvislosti s „agresivním chováním“ klientů DS.
Tento „zápis“ jsem tehdy odmítl podepsat, protože stížnost nebyla prošetřena celá a výpověď svědka „ovlivňovala“ ředitelka DS osobně. Kromě toho, tyto „osoby“ po mně opět chtěli abych podepsal se „zpětnou platnosti“ Dodatek ke smlouvě o poskytování soc. služeb, který výrazně omezuje „právo klienta v souvislosti se stravováním“.
Poté co jsem tyto „papíry“ odmítl podepsat, mně ředitelka DS s. Málková sdělila že „ na základě dopisu soc. ombudsmany MHMP Mgr.Halové, mně uděluje Napomenutí pro porušování domácího řádu“. Osobně si nejsem vědom porušení žádného „řádu“.
Tímto „postupem“ se mně zjevně „opět snaží vyhodit“ s DS.
Jde zřejmě o „domluvu“ mezi Mgr. Halovou a řed. Málkovou a „napomenutí je trest i za to, že jsem si dovolil kritizovat činnost Mgr,Halové, při její poslední kontrole v DS“.
To, co tady proti mně za moji „oprávněnou kritiku“ vedení DS a některých „odpovědných úředníků“ MHMP, ředitelka s. Málková v poslední době „vyvíjí“, to už není „jen psychický nátlak a šikanování“. To už je „psychický teror a snaha vyprovokovat mně k nějakému neuváženému a zoufalému činu“. A až k „něčemu takovému“ opravdu dojde „jste za následky odpovědni i Vy“: MPSV, Vláda ČR (její příslušné výbory), Veřejný ochránce práv a hlavně MHMP, které jsem na toto „ZVRHLÉ JEDNÁNÍ“ léta upozorňoval a kteří jste k „nápravě tohoto stavu nic nepodnikli“

     28.10. 2010, 16:12            Oznámení.

Vážení. Opakovaně Vás upozorňuji na závažné nedostatky v „Domově pro seniory“ (DS) jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) a na nevhodné jednání vedení tohoto DS.
1; Byli zde neoprávněně vybírány poplatky za dovoz zdravotních pomůcek a jsou zde vybírány protiprávně „regulační poplatky ve zdravotnictví“.
2; Jsou zde porušovány hygienické předpisy, hlavně ve stravování.
3; Dlouhodobě je zde porušována „Smlouva o poskytování sociální služby“
4; Stížnosti na personál se neevidují a neřeší.
5; Jsou zde porušována občanská a lidská práva.
6; Klienti nejsou dostatečně informování o svých právech a různé „dodatky ke             smlouvě“ jsou jim dávány k podpisu se „zpětnou platnosti“.
7; Jsou zde zkreslovány „zápisy o mimořádných událostech“.
8; Klienti jsou zde vystavěni agresivnímu jednání některých „psychicky nemocných klientů“, zejména pod vlivem alkoholu, aniž by vedení tyto „případy“ řádně prošetřilo a sjednalo nápravu.
9; Klienti jsou zde omezování ve svých „volno-časových aktivitách“.
10; Klient který na tyto a další nedostatky upozorňuje, je vystaven psychickému tlaku, zastrašování a pomluvám, nejen ze strany vedení DS ale i některých pracovníků MHMP.
11; Kontroly které zde byli a to nejen ze strany MHMP, jsou povrchní a neobjektivní.

Žádám proto o provedení „důkladného“ prošetření všech těchto nedostatků a pochybení v tomto DS, na které dlouhodobě upozorňuji.

     Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

Odpověď na e-mail (dotaz), soc. pracovnice HELCOM pí. Baslové.

Vážená paní.
Jsem rád, že jste projevila zájem o „moje problémy“. Od té doby, co jsem jako zdravotně postižený „vystaven péči“  nejen „Domova pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) a předtím 14 měsíců v Léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), vím že v „podobné situaci“ nejsem sám.
Ne každý klient má však odvahu a dost sil na „jednání a nedostatky“ upozornit, protože tyto „Ústavy“ jsou v podstatě „Na doživotí“.
Já jsem se tak rozhodl krátce poté, co jsem byl po amputaci a částečné amputaci dolních končetin a následném 14 měsíčním „neléčení a nerehabilitování“ v LDN, ve svých 51 letech v roce 2006 „umístěn“ do DS v Heřmanově Městci. Byl jsem umístěn na pokoj, s podobně postiženým a stejně „starým“ klientem. „Chování“ tohoto „klienta“, který  byl agresivní, pravidelně se opíjel aby poté na noc svými výkaly a zvratky „znečistil“ pokoj a myl se akorát jednou týdně (když to bylo povinné), jsem byl vystaven déle než měsíc, aniž by vedení DS proti tomuto „řádění“ zasáhli, i když o tom věděli.
Po celou tuto dobu jsem byl vystaven pohrůžkám fyzického napadení, nebo zabití, takže jsem noci spíše „probděl“ a „dospával jsem“ přes den, ve společných místnostech u televize.
Když „nepomohla“ ani stížnost u zřizovatele MHMP, upozornil jsem vedení DS, že jestli tento „stav“ nebude řešit, požádám o pomoc ČT nebo jiné sdělovací prostředky. Teprve potom jsem byl přestěhován na jiný pokoj a později do jiného objektu DS do„Vily“. Tehdy to bylo poprvé, co jsem byl vystaven v DS „agresivitě“ klienta a „nezájmu“ vedení DS něco řešit.
 Poté co ve „Vile“ došlo k „výměně“ staniční sestry, došlo zde ke „zhoršení mezilidských vtahů“ a „zvýhodňování“ některých klientů, kterým bylo za jejich „drobné posluhy“ personálu „tolerováno jejich chování“ vůči jiným klientům.
V té době mi byli „konečně“ po 18 měsících, odstraněny v Pardubické nemocnici „zbylé stehy“ z jizvy pahýlu pravé nohy a pahýl byl „upraven“ tak, abych mohl nosit protézu. Později mi byli náhodně vybranými protetickými firmami „vyrobeny protézy“, které jsem nemohl používat a to nejen z důvodů „nekvalitně odvedené práce“ zaměstnanců těchto firem. Hlavní důvod byl ten že, jak rehabilitační sestra DS, tak ortoped který sem dochází, „nebyli ochotni“ mně odeslat na vyšetření na specializované pracoviště k ortopedovy-protetikovi, který by mi doporučil vhodnou protézu i rehabilitaci, přesto že jsem o to opakovaně žádal.
O tomto „problému“ tehdy věděli všichni, kteří mi v tom pomoct mohli a snad i měli: staniční sestra, vrchní sestra, sociální odd. a ředitelka DS s. Málková. Nikdo z nich se mně „nezastal“.
To bylo  další „kritické období“ mého pobytu v tomto „Ústavu“.
Proto jsem písemně „požádal o pomoc“ ČT-redakci pořadu „Černé ovce“. Nedlouho poté o tom redaktorka tohoto pořadu pí. Maria Křepelková natočila reportáž a hlavně mi „zprostředkovala kontakt“ na „Rehabilitační kliniku“ do Hradce Králové, kde mně „opět postavili na nohy“. Díky těmto „Lidem“, jsem po více než třech letech „zbytečně“ strávených na inv. Vozíku, mohl „znovu začít chodit“.
Od té doby byli na mně ředitelkou DS a části personálu „vytvářeny různé zkreslené a nepravdivé zápisy, vyjádření a napomenutí“ za moji oprávněnou kritiku, týkající se hlavně hygieny stravování a „zvýhodňování“ některých klientů vůči ostatním, neoprávněného vybírání některých poplatků a nedostatků ohrožujících zdraví klientů. Tyto „zápisy“ byli zakládány do mé zdravotní dokumentace a bylo mi zároveň vyhrožováno „vystěhováním“. Moje ústní stížnosti proti takovému „jednání“ nebyli vzaty vůbec „na vědomí“. Písemná stížnost proti „chování“ staniční sestry, mi byla vedoucí soc.odd. DS vrácená během pěti minut se slovy „ředitelka o tom ví“, bez toho aby ji zaevidovali a řešili.
V té době jsem poprvé v životě (a doufám že naposled) „navštívil“ psychiatra Mudr. Novotnou, která zde „ordinuje“. Začal jsem mít „problémy s usínáním“, protože jsem „nemohl pochopit takovéto jednání“ a musel jsem na to neustále myslet. Čekal jsem, že když se svěřím se svými problémy a jejich příčinami „odborníkovi znalému místních poměrů“, že svým „vlivem a zájmem“ u vedení DS „přispěje k nápravě věcí“. Za moji „námahu a důvěru“ jsem byl „odměněn pouze“ krabičkou Neurolu.
 Poté co jsem se svými stížnostmi na „poměry“ v DS neuspěl u zřizovatele, MHMP, MPSV, Úřadu vlády ČR a dalších institucí, rozhodl jsem se že budu na toto poukazovat „veřejnými protesty“ před MHMP. Radní (bývalý) MHMP odpovědný za sociální oblast p. Janeček, který mně v začátcích mých zatím bohužel marných protestech, před více než dvěma roky „ubezpečil“ že „nechá celou záležitost důkladně prošetřit“, chtěl v létě letošního roku vědět „jestli mám vůbec občanský průkaz, jestli jsem svéprávný, když sám protestuji před MHMP“.

10.10.2008 v den mé předem ohlášené nepřítomnosti, vedení DS svolalo „setkání“ klientů a zaměstnanců „Vily“ aby „projednali mé nevhodné chování“. O výsledku tohoto „setkání“ jsem se dověděl až po dvanácti dnech a to druhý den poté co jsem byl s transparentem před MHMP v Praze, abych „opětovně upozornil na dění“ v DS. Toho dne 22.10.2008 u snídaně mi ředitelka DS s. Málková „oznámila“ že „ve Vile svým chováním vytvářím nepříjemnou atmosféru a na základě stížností klientů ze schůze dne 10.10.2008 rozhodla, že se musím přestěhovat na Zámek“ (hlavní objekt DS). Když jsem se ptal, kteří klienti to jsou a že chci aby mi svoje připomínky vůči mně řekli do očí, odpověděla že „už rozhodla a nebude tyto lidi obtěžovat“. To se nedá vysvětlit jinak, než jako „trest za to, že jsem si dovolil veřejně protestovat proti poměrům a vedení v DS“.
„Zápis“ ze dne 10.10.2008 jsem dostal až poté, co mi to ředitelka oznámila osobně a po opakované žádosti. Už na první pohled bylo vidět že klienti byli „hrubě ovlivňováni“ ředitelkou DS s.Málkovou, vrchní sestrou a „psycho-konzultantem“ DS.
Následující den mi nová staniční sestra ve Vile, odmítla vydat stravu „s rozhodnutí ředitelky DS a to i přesto, že jsem jí upozornil že tím porušuje „Smlouvu o poskytování soc. služeb“. Ještě toho dne jsem to upozornil radního MHMP p. Janečka, který mi slíbil „že se na to podívá“. Neudělal však pro nápravu tohoto „jednání“ vůbec nic. Já jsem si pak týden „dojížděl“ i v dešti, na inv. vozíku na „Zámek“ pro jídlo.
Tohle není „jenom“ porušování  „Smlouvy o poskytování sociálních služeb“.
Za psychický nátlak považuji i „lživé a pomlouvačné dopisy“ ing. Matulové a ředitelky DS Málkové, ve kterých se mimo jiných „nepravd“, píše i o tom že „k mému zdrav. postižení (amputaci) došlo proto, že jsem opilosti omrznul“. Přitom o tom „neexistuje žádný zápis“. A ani nemůže, protože já jsem byl už v té době „úplný abstinent“.
Tyto „dopisy“ byli odeslané mimo jiné např. na „Úřad vlády ČR, kam jsem taky svoje stížností posílal, zřejmě „ve snaze ovlivnit názor na moje stížnosti“.
Byli taky součásti spisu „trestního oznámení“, kromě dalších „zavádějících dokumentů“ které s tímto „oznámením“ nesouviseli, ve kterém jsem byl „odborem soc. věcí a zdravotnictví“ MHMP  „obviněn s pomluvy“, týkající se „mimořádných událostí v DS - úraz a sebevražda klienta“, které bylo překvalifikováno jako „přestupek“ a“po projednání“ na MěÚ v Heřmanově Městci „zastaveno“ Když jsem se chtěl s tímto „spisem“ seznámit, byl jsem na MěÚ „odmítnut“ se slovy „na to nemám nárok, budu sním seznámen až při projednávání přestupku“. Se „spisem“ jsem byl „obeznámen až poté co jsem si stěžoval na „Krajském úřadě“ v Pardubicích. „Projednávalo“ se však „pouze“ moje „obvinění  týkající se úrazu klientky“.Jako „jeden s očitých svědků“ však dodnes tvrdím že „zápisy týkající se těchto událostí, nejsou pravdivé, v případě sebevraždy nebyla poskytnuta adekvátní okamžitá první pomoc“ a jsem ochoten k „upřesnění „ toho jak to „opravdu bylo“, vypovídat i prostřednictvím „detektoru lži“.
Ze strany „příslušných orgánů“ však zřejmě „není dostatečná snaha“, i když jsem na to a další „provinění“ upozorňoval prostřednictvím „Státního zastupitelství“. V tomto směru jsem „nebyl požádán o předložení dalších důkazů“.
Pokud jde o sociální prac. DS pí. Stybalovou, kterou jste požádala o vyjádření: tato zaměstnankyně „dělá jenom to, co ji ředitelka s. Málková dovolí“. Stejně jako ostatní soc. pracovnice, nebo staniční sestra. Tato soc. prac. se mi mimo jiné snažila „podstrčit“ k podpisu „pracovní smlouvu“ s firmou ERA-PACK Chrudim, která byla pro mě „nevýhodná a v rozporu se zákoníkem práce“. Na její „přípravě“ se taky „podílela“ s. Málková.. Poté co jsem tuto „smlouvu“ odmítl podepsat, bylo mi „v mé nepřítomnosti, s uzamčeného pokoje a bez mého vědomí odvezen materiál“, který jsem tam měl na jinou práci, od té samé firmy, ke které jsem měl od vedení DS povolení: Opět za „asistence“ ředitelky DS.
Co se týká „klíčové pracovnice“: „To je osoba, která je mi určená, sepíše se mnou všechny moje cíle a plány, utře mi na pokoji prach, vymění mi prádlo a podobně. Nic víc však pro mě udělat nemůže“.
Ředitelka DS „ soudružka“ Málková, má za těch bezmála 30 let co tady „šéfuje“, již „moc dobře vybudované zázemí“. Proto tak „statečně odolává“ všem těm stížnostem a trestním oznámením, může si dovolit „lhát“ ve svých „vyjádřeních“, protože „si je vědoma že se dá za pravdu Jí“. Může „otevřeně vyhrožovat psychiatrem a vystěhováním“, lidem jako jsem já, protože „ze strany MHMP jí nic nehrozí“.
To, že mi „nehrozí vystěhování na ulici“ je třeba pravda, já však „rozhodně netoužím strávit zbytek života v podobném zařízení“.
Jestli máte paní Baslová, opravdu zájem mi pomoci, jsem Vám ochoten poskytnout všechny písemné podklady které k tomu mám.

Když dovolíte, odešlu tento e-mail i na další adresy.

Děkuji Vám.          Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

Petr Dolínek, radní pro sociální politiku, bydlení a evropské fondy MHMP.

Vážený pane radní,
Reaguji na Váš dopis, týkající se moji poslední stížnosti na „jednání“ ředitelky „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, Marie Málkové.
    Píšete v něm, že můj „podnět“ jste předal k prošetření ředitelce odboru sociální péče MHMP, Mgr.Haně Halové.
Mgr.Halová „předvedla čeho je schopna“ naposled na podzim roku 2010, když jako „Sociální ombudsman“ MHMP „řešila“ i se svými „asistenty“ moji „oprávněnou stížnost na poměry“ v DS.
I když později další klienti DS „potvrdili oprávněnost mojí stížnosti“, Mgr.Halová toto „šetření“ provedla „jednostranně zaujatě proti moji osobě“.
    Je zřejmé, že na MHMP (a nejen tam) ve skutečnosti „k žádným změnám k lepšímu nedošlo“.
„Porušování lidských práv“ a to co se děje v DS v Heřmanově Městci je MHMP zřejmě „lhostejné“, stejně jako i dalším „nadřízeným úřadům“, které jsem požádal o pomoc.
Proto se ze svými „dopisy“ v poslední době obracím na „nezávislé iniciativy“ a sdělovací prostředky mimo území ČR.
Když už nic jiného, tak aspoň upozorním na to, jaký je „opravdový život zdravotně postiženého v tzv. Domově pro seniory“ v ČR

        Janiga Alojz, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

2 komentáře:

  1. Za to co se děje ve zmiňovaném Domově,nese odpovědnost nejen ředitelka Málková ale hlavně Magistrátní úředníci a zastupitelé Prahy. Tento domov bude zřejmě soukromá firma, když je tam tolik klientů příbuzných a známych vedení Domova. Magistrátní úředníci z toho asi taky něco mají, proto nad tím Bordelem drží patronát a nedají na něj dopustit.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Zřizovatel tohoto "Domova", nemá vůbec zájem, aby se tam něco doopravdy prošetřovalo. Vedení "Domova" bývá Magistrátem hl. města Prahy "dosazeno z řad "ověřených zaměstnankyň Domova" stejně jako tomu bývalo před rokem 1989. Kdyby do vedoucí funkce nastoupil někdo úplně nový, mohlo by se stát, že bude chtít nechat udělat soupis veškerého majetku a hlavně důslednou kontrolu hospodaření v tomto "Domově". A to by byl pro mnohé "soudruhy a soudružky i jejich příznivce" na Magistrátu hl. města Prahy zřejmě "konec kariéry".

      Vymazat