pondělí 2. března 2015

Psychický teror a šikana v Domově pro seniory hlavního města Prahy. Psychological terror and bullying in a home for elderly people of Prague.úterý 27. ledna 2015
Psychický teror a šikana v Domově pro seniory hlavního města Prahy.

PhDr. Tomáš Klinecký                                                                                                 25. 1. 2015 
ředitel odboru zdravotnictví
sociálních služeb a prevence MHMP


                                              Odpověď na dopis ze dne 14. 1. 2015.

Vážený pane Klinecký,

Odpovídám na Váš dopis-reakci na můj e-mail s přílohou nazvaný „Bestie v Domově pro seniory hlavního města Prahy“, ze dne 17. 12. 2014.
K tomu abych tuto svoji přílohu nadepsal tímto názvem, mě motivovali nejenom dlouhodobé „nepříjemné“ zážitky a osobní zkušenosti z tohoto tzv. „Domova pro seniory“ (dále jen DS), ale i velmi nepříjemný zážitek v DS z těch dnů, kdy jsem tento e-mail psal. Na základě těchto „nepříjemných „ zážitků a zkušenosti, považuji „jednání“ vedení DS za „psychický teror a šikanu“. A pokud vím, nebyli to jenom klienti, co si na „arogantní a bezohledné chování“ ředitelky DS pí. Málkové stěžovali.
1. „Ignorování“ mých „oprávněných“ stížnosti z prvních týdnů mého pobytu v DS jeho vedením, kdy jsem byl doslova „dennodenně ohrožován na zdraví a na životě ze strany věčně opilého agresívního“ spolubydlícího.
2. „Nezájem, neochota a lživé osočování“ ze strany sociálních a zdravotních pracovníků včetně vedení DS v době, kdy jsem měl ne moji vinou „problémy s protetikou“ a kdy jsem se „oprávněně“ dožadoval „odborné péče“, při řešení této pro mě velmi „těžké a nepříjemné životní a zdravotní situace“.
3. „Úmyslné porušení Smlouvy o poskytnutí sociální péče“ ředitelkou DS pí. Málkovou, kdy jsem byl „donucen se přestěhovat“ z Vily na Zámek.
4. „Protiprávní písemné zastrašování a vyhrožování“ ředitelky DS pí. Málkové, např. kvůli tomu, že jsem upozornil na „závažná pochybení“ personálu v souvislosti s hygienou stravování.
Mimochodem, to že v bodech 3 a 4 k „pochybení“ ze strany vedení DS, „uznala písemně“ i tehdejší „Ombudsman MHMP“, Mgr. Halová. Tehdy uznala i další „pochybení“ vedení DS. Bylo to však „poprvé a naposled“.
5. Poté co Mgr. Halová zjistila že, i na základě jejího „písemného vyjádření“ jsem podal „Trestní oznámení“ na vedení DS a MHMP, už mi ani ona, ani nikdo další z MHMP „nedal v ničem za pravdu“ a všechny další stížnosti se „snažili obrátit proti mně“.
6. „Lživá, ničím nepodložená písemná obvinění a pomluvy“ ze strany ředitelky DS pí. Málkové, nebo bývalé ředitelky odboru zdravotnictví a sociálních věcí MHMP Ing. Matulové, které byli posílané i na úřady, kam jsem svoje stížnosti taky adresoval, když jsem se nemohl „dovolat spravedlnosti“ u MHMP. Tyto „lživá obvinění a pomluvy, mně měli očernit před těmito úřady a mé stížnosti udělat nedůvěryhodnými“.
7. „Arogantní, povýšenecké chování“ ředitelky DS při „projednávání“ mých „oprávněných“ stížností, v kanceláři ředitelky. Těchto „projednávání stížností“ se účastnili pokaždé kromě mne a ředitelky pí. Málkové, její „nejoddanější“ zaměstnanci, Bc. Stybalová a Mgr. Čížková. A podle toho i každé takové „projednávání“ vypadalo.
Často se stávalo, že nebyla přítomná druha strana, proti které stížnost směřovala. Moje námitky proti takovému „postupu“, který je „v rozporu i s Domácím řádem DS“, ředitelka pí. Málková a Mgr. Čížková „odbyli“ slovy např. „my rozhodujeme o tom, jakým způsobem se bude stížnost projednávat a co je správné“.
Pokaždé, při takovém „projednávání“, jsem byl ředitelkou DS pí. Málkovou a její zástupkyni Mgr. Čížkovou slovně „napadán kvůli tomu, že si pořád na něco stěžuji a proč nejdu pryč, když se mi tady nelíbí“? „Zápisy“ z těchto „projednávání“, které vyhotovuje Mgr. Čížková, byli „pokaždé zkreslené“ a „upravené“ bývá i datum těchto „zápisů“. Někdy jsem byl do kanceláře ředitelky „pozván bez předchozího upozornění“ jenom kvůli tomu, aby mi „vyčetli moje oprávněné stížnosti“ a v tom případě Mgr. Čížková „žádný zápis neudělala“.
„Předání“ nějakého „upozornění“, nebo jiné písemnosti klientovi ze strany ředitelky DS pí. Málkové, při těchto „projednáváních“ probíhá tak že „ředitelka Málková hodí tento spis na stůl, jako psovi kost a pak s pobavením sleduje, jak se těžce postižený klient snaží spis vzít a přečíst si jej, čím mu ředitelka Málková zase vyhrožuje“? Podobné „zkušenosti“ nemám jenom já, nebo „napůl ochrnutý“ bývalý klient DS p. Formánek, kterého ředitelka Málková „bezohledně trestala kvůli jeho nemoci“ a to dokonce s vědomím zdravotního a sociálního odboru MHMP. V „normálně fungující“ občansko-právní společnosti by taková „bezohledná osoba“ byla zbavená ředitelské funkce a bylo by s ní zahájeno trestní řízení.
Tento klient byl „jeden z mála, kteří se nebáli nahlas i písemně upozornit na bezohledné asociální chování ředitelky DS pí. Málkové a to byl skutečný důvod, proč byl p. Formánek vyhozen“.
„Není proto pravdivé vaše tvrzení“ že „od ostatních klientů nemáte signály o krácení jejich práv“. Jiní klienti, kteří byli v DS s něčím „nespokojení“ a chtěli se ozvat, si to „rozmysleli“ poté, co je navštívila Bc. Stybalová nebo Mgr. Čížková“.
Ve svém dopisu uvádíte že „mám nekonfliktně komunikovat s pracovnicemi DS“. Já se o to snažím od první chvíle mého pobytu v DS. Nenechám se však od nikoho „lživě obviňovat a pomlouvat“. A když někdo „dělá něco, co je v rozporu nejen s dobrými mravy“, tak čekám, že ten kdo má na to všechno dohlížet udělá něco k nápravě tohoto stavu a ne že se bude snažit všechno ututlat, trestat toho kdo na nějaké nepravosti poukáže, případně se na nich bude podílet“. To platí hlavně pro zřizovatele tohoto „Domova“, MHMP. Nemůžu mít „důvěru“ k někomu, kdo se mi „snaží podstrčit k podpisu písemnosti, s jejichž obsahem nesouhlasím, jako je to v případě Bc. Stybalové, nebo Mgr. Čížkové. Dělají to i přesto, že jsem jim dal již několikrát najevo, že „s takovým jednáním nesouhlasím“. Jak asi jednají s těmi klienty, kteří už „nejsou schopni posoudit co je správné a je jim jedno co podepisuji“?
8. Dne 9. 12. 2014 jsem si v DS podal „písemnou stížnost na porušování Smlouvy o poskytování sociální služby“ ze strany pracovnice DS pí. Víškové, která má na starosti přebírání poštovních zásilek a jejich předávání klientům. „Problémy“ s předáváním někdy již rozlepených poštovních zásilek jsou zde „dlouhodobé“ a „nejsem sám, kdo si na to již v minulosti stěžoval“. Kvůli tomu jsem podal i „Trestní oznámení“. Bohužel policie stejně jako při jiných předcházejících „Trestních oznámeních“ podaných proti vedení DS a některým „pochybným jednáním“ vůči klientům, ani tentokrát „neprojevila velkou snahu něco opravdu vyšetřit“.
Ve své stížnosti jsem se odvolával na „Domácí řád“, který je součásti Smlouvy o poskytování služeb, ve kterém je uveden způsob předávání poštovních zásilek, který se však opakovaně nedodržuje. Zástupkyně ředitelky Mgr. Čížková, dávala „zřetelně najevo svoji nelibost s tím že, dávám písemnou stížnost na zaměstnance DS“.
„Projednávání“ této stížnosti u ředitelky DS pí. Málkové jsem odmítl (a ne poprvé), s odkazem na její „arogantní a povýšenecké jednání a následný zkreslený zápis tohoto jednání, protože nebudu mít svědka, který by mi potvrdil, jak to skutečně probíhalo a vše podstatné jsem uvedl ve své stížnosti“. Mgr. Čížkové jsem řekl, že  kvůli tomu žádám jenom písemné vyjádření.

Dne 17. 12. 2014, přišla za mnou na pokoj zástupkyně ředitelky DS Mgr. Čížková spolu s pí. Víškovou, zaměstnankyni DS, která má na starosti doručování poštovních zásilek klientům. Obě mě začali „slovně napadat“, že prý „stěžuji si neoprávněně, protože jsem si na poště zařídil, aby mi zásilky nedoručovali do DS, mi pí. Víšková poštu nepřebírá a musím si pro ni chodit na Poštu sám a když si můžu jít stěžovat na poměry v DS do Prahy, tak si můžu dojít i na poštu“! To, že jsem si na Poště „něco podobného zařídil“ je samozřejmě „opět Lež“ a vedení DS pro to „nemá žádný důkaz“. Na Poště v Heřmanově Městci o tom „není žádný písemný důkaz“ a pochybuji o tom, že by bez písemného souhlasu adresáta Pošta něco podobného dělala.
Těmto „lživým slovním výpadům“ zaměstnankyň DS, které připomínali spíše „štěkání psů“, jsem musel dne 17. 12. 2014 „odolávat“ skoro půl hodiny. Jejich „obvinění“ jsem odmítal s tím že „nejsou pravdivá, ničím nepodložená a na jejich chování si budu stěžovat“! Navíc jsem vyjádřil „podivení nad tím, jak může Mgr. Čížková, osoba s takovýmto bezohledným jednáním vůči těžce zdravotně postiženému, kandidovat v místních komunálních volbách a ucházet se o nějakou funkci v sociální oblasti“?
Protože mi z jejich „jednání“ nebylo dobře, hned poté co odešli, jsem šel za zdravotní sestrou do ordinace, aby mi změřila tlak krve a řekl jsem ji taky že, kdyby se mi udělalo nevolno a omdlel bych, tak je z důvodu těchto slovních výpadu Mgr. Čížkové a pí. Víškové. Zdravotní sestra mi opakovaně po hodině naměřila krevní tlak „o polovinu vyšší“, než běžně mívám. Vzhledem k tomu, že mi v květnu 2014 zjistili infarkt a další závažné cévní a srdeční onemocnění, nebylo takovéhle „bezohledné jednání“ pro mě „nic příjemného“.
„Aby toho nebylo málo“, dne 16. 1. 2015, mi Mgr. Čížková přinesla „vyjádření“ ředitelky DS pí. Málkové k tomu, co se 17. 12. 2014 u mě na pokoji „odehrálo“.
Byl jsem v něm „osočen z neochoty moji stížnost řešit, nemožnosti se domluvit se mnou a slovního napadání zaměstnankyň, hlavně pak Mgr. Čížkové a vyhrožováním, že si budu na ni a na chod DS stěžovat“! Přitom jsem u toho „ani nekřičel, ani jsem nepoužíval vulgární slova“!
„V tomto Domově je normální, že klient, který nejenom slovně a oprávněně vyjádří svoji nespokojenost s jednáním některého ze zaměstnanců, je poté obviněn z napadení tohoto zaměstnance“. Nejsem sám, kdo má tady podobné zkušenosti. Vedení DS tím nejenom že „zneužívá svého postavení, ale současně zastrašuje i další případné stěžovatele“.
To, co jsem zatím uvedl, to jsou jenom „některé z případů bezohledného chování“ vedení DS vůči klientům, které by se dali „při trošce dobré vůle ze strany zřizovatele MHMP, potvrdit“.
„Takovéto bezohledné jednání se nedá označit jinak než psychický teror a šikana“. Velký podíl na tom mají i někteří bývalí a současní zaměstnanci MHMP, jako např.: Ing. Matulová, PhDr. Mrnková, Mgr. Halová, Mgr. Schindler, Ing. Drápal nebo Mgr. Štědroň, kteří byli častými „hosty“ v DS.
Podrobnější informace o tomto „řádění vedení DS“, jsou na web stránkách /aginaj.sweb.cz/ nebo /rozhodny.blogspot.com/.
Uznáváte, stejně jako vaši předchůdci v úřadě, kteří mi „několikrát přislíbili pomoc“, že nejsem cílová skupina klientů DS. To jsem nebyl ani tehdy, když „někdo“ na MHMP rozhodl o mém „umístění“ do tohoto „Zařízení“.
Skutečné výdaje za pobyt v DS, jsou několikanásobně vyšší než výdaje které by člověk vynaložil, kdyby bydlel mimo podobné „Zařízení“ a nezbytné služby, by si zajistil sám. To by se však museli „příslušné“ úřady „doopravdy snažit člověku pomoci a ne jej odkazovat na jeho právo, kdykoliv odejít a skončit třeba na ulici“.
Není zcela pochopitelné ani to, jak může „někdo bez odpovídajícího vzdělání vykonávat funkci ředitele DS bezmála třicet let a v poslední době již dokonce v důchodovém věku“?
9. Pokud jde o Vaše vyjádření ohledně podávání stížnosti ústně, písemně anebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, myslím si že, z Vaši strany je to taky určitý „způsob šikany, jak omezit nebo zabránit případným stížnostem ze strany klientů DS.
„Ústní nebo písemné“ podávání stížnosti na to, co se děje v DS v Heřmanově Městci, by bylo „příliš drahé“, navíc vzhledem k dosavadní „snaze a ochotě“ MHMP, něco „doopravdy, objektivně prošetřit“, by to bylo „mrhání penězi“. „Ověřený elektronický podpis taky není zadarmo“. Ne každý úřad, nebo instituce vyžaduje „ověřený elektronický podpis“.
Záleží pouze „na ochotě a vstřícnosti dotyčného, někomu doopravdy pomoci“.
Vzhledem k tomu, že na MHMP zřejmě ani po posledních komunálních volbách k žádné změně názorů na „porušování Lidských práv nemocných a zdravotně postižených“ nedošlo, nezbývá mi nic jiného než i nadále a daleko „důrazněji“ veřejnost prostřednictvím Internetu a „individuálními veřejnými protesty“ hlavně v Praze, na tuto skutečnost, zejména ve spojitosti s tzv. „Domovem pro seniory“ v Heřmanově Městci, jehož je MHMP zřizovatelem, upozorňovat.

Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37
                       Heřmanův MěstecŽádné komentáře:

Okomentovat