sobota 27. prosince 2014

Protiprávní a zvrhlé jednání České justice a Policie. Actions illégales et pervers de la police tchèque et de la justice.                Protiprávní a zvrhlé jednání České justice a Policie.

      „Bezprávní džungle“, ve které se Česká republika nachází od svého vzniku, dává možnost „seberealizace“ policajtům, státním zástupcům a soudcům, kteří by v „Normálním Demokratickém a Právním státě“ neměli šanci podobná povolání vůbec vykonávat.
Příkladem toho jsou kromě jiných i orgány činné v trestním řízení v Heřmanově Městci a v Chrudimi.
       Policejní vyšetřovatel nprap. Miloš Stejskal z Městského oddělení Policie ČR V Heřmanově Městci, po uzavření vyšetřování „vloupání“ do automatu na cukrovinky v tzv. „Domově pro seniory“ hl. města Prahy v Heřmanově Městci v listopadu 2014 „vědomě“ předal Státnímu zastupitelství v Chrudimi „nedostatečné důkazy“, které mně měli usvědčit ze spáchání tohoto trestního činu, přesto že jsem mu podal myslím, že dostačující vysvětlení i s důkazy o tom, že jsem tento trestní čin neměl čím spáchat.
       Hlavní důkaz hovořící v můj prospěch, byl však v kamerovém záznamu přímo „z místa činu“. Policie použila jenom část tohoto záznamu na kterých jsem byl kamerou zachycen, který však žádný trestní čin, ani pokus o něj nezaznamenal. Přesto že nebyl žádný svědek který by mně viděl něco odcizit, nebylo u mě zajištěno nic co by z této „údajné krádeže“ pocházelo, případně klíče nebo nářadí kterým bych se měl tohoto trestního činu dopustit a Policie se ani nesnažila nějaké další důkazy u mě zajistit, stačilo to okresnímu státnímu zástupci v Chrudimi Judr. Vladimíru Kytnerovi k podání obvinění a samosoudci Okresního soudu v Chrudimi Mgr. René Tinzovi k tomu, aby tuto část kamerového záznamu použil jako rozhodující důkaz proti mně a odsoudil mně trestním příkazem pro přečin krádeže, kterou jsem nespáchal, což by potvrdil i úplný záznam z kamery, kdyby jej Policie dala k dispozici a kdyby si jej okresní státní zástupce nebo samosoudce vyžádali.
       Proti tomuto Protiprávnímu a svévolnému rozsudku jsem se v zákonné lhůtě odvolal. V hlavním líčení u Okresního soudu v Chrudimi samosoudce Mgr. René Tinz opět „vyhověl“ návrhu státního zástupce Judr. Vladimíra Kytnera uznat mně vinným z tohoto přečinu a svůj předchozí rozsudek (podmíněný trest a úhradu „údajné“ celkové vzniklé škody 118,- Kč) potvrdil, přesto že jsem poukazoval na skutečnost, že při zhlédnutí celého záznamu z kamery by se prokázalo, že jsem se žádného trestního činu nedopustil a ani jsem se o to nesnažil.
       Ve svém závěrečném zdůvodnění sice samosoudce Mgr. Tinz uznal že „důkazy byli nedostatečné, protože Policie nedodala úplný kamerový záznam z toho večera, kdy k vloupání došlo“, to mu však vůbec nebránilo rozhodnout o mé vině.  Pokud jde o zmíněnou škodu, ani poškozený (Domov pro seniory) není schopen přesně určit, v čem tato „údajná“ škoda spočívá.                               
       Policie V Heřmanově Městci, která tento „případ“ vyšetřovala, zjevně „využila (zneužila) možnost jak mně potrestat za moji veřejnou kritiku jejich postupu, při vyšetřování mých Trestních oznámení v souvislosti s poměry v tzv. Domově pro seniory kde bydlím a za můj Otevřený dopis ministru vnitra Milanu Chovancovi“.
      O tom, že Policie „nakládá s případnými kamerovými záznamy podle své libosti“, jsem se měl možnost přesvědčit již v květnu 2014 v Praze, když jsem byl „při mém individuálním veřejném protestu proti porušování lidských práv v ČR protiprávně obtěžován Policii ČR“. Na toto „obtěžování“ jsem si poté stěžoval u Ministerstva vnitra a na Policejním prezídiu. Představitelé Policie odpověděli tvrzením že „tato moje stížnost se nedá prokázat, protože všechny kamery na uvedených místech byli zrovna v ten den a v té době mimo provoz“.

Podobná „jednání“ orgánů činných v trestním řízení jsou nejenom „protiprávní a zvrhlá“, ale jsou „dalším důkazem beztrestného a hrubého pošlapávání Lidských práv v České republice ze strany orgánů státní moci“.

Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37
538 03 Heřmanův Městecsobota 20. prosince 2014

Bestie v „Domově pro seniory“ hlavního města Prahy. プラハの「老人ホーム」の獣。                                       Bestie v „Domově pro seniory“ hlavního města Prahy.
      Bezohledné arogantní jednání, psychický teror a šikana vůči nespokojeným klientům, jsou způsoby jednání ředitelky a jejich nejbližších spolupracovnic v tzv. „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy.
      Tyto „zrůdné metody“ se vedoucí pracovnice tohoto „Domova“ neštítí používat ani vůči lidem zdravotně těžce postiženým, lidem po infarktu nebo mrtvici, kteří mají navíc další oběhové-srdeční problémy, potřebují klid a slušné zacházení a sebemenší psychické rozrušení, může pro ně znamenat smrt.
      Lživá obviňování, vyhrožování psychiatrem, úmyslná porušování Smlouvy o poskytnutí sociální péče a vyhrožování vypovězením této Smlouvy, jsou také součásti „psychického teroru“ vedení „Domova“ vůči klientům, kteří dávají veřejně najevo svoji nespokojenost s poměry v tomto spíše „Soukromém Rodinném Domově“.
     Oprávněné písemné stížnosti klienta na „závažné nedostatky“ v DS, jsou jeho vedením označeny jako „neodůvodněné“ a zástupkyně ředitelky, tzv. „Manažerka pro sociální a zdravotní péči“ která je oprávněná tyto stížnosti přijímat, dává otevřeně najevo svou nelibost s tím, že si nějaký klient dovolí podat písemnou stížnost. Tato „Manažerka“ s titulem Mgr., o které se někdy mluví jako o příští ředitelce DS, je zřejmě oprávněně přesvědčena, že „bezohlednost a lež jsou ty správné předpoklady taky pro výkon nějaké funkce ve veřejné správě“ a proto kandidovala v letošních Komunálních volbách za místní občanské sdružení.
     V tomto svém „dlouholetém psychickém teroru vůči nespokojeným klientům“ může vedení tohoto „Domova“ bez obav pokračovat dál, protože má v tom podporu nejen Magistrátu hlavního města Prahy a všech možných „Kontrolních orgánů“, kterých povinnosti je podobná zařízení „opravdu objektivně kontrolovat a poukazovat na nedostatky“. Vedení DS se může ve svém „bezohledném řádění“ spolehnout i na „přízeň“ místního oddělení Policie ČR.
     Klientovi, který poukazuje na „hrubé nedostatky“ v DS, je vedením DS „doporučeno“ že „může odejít, když se mu tady nelíbí, protože podobné poměry jsou stejné i v ostatních Domovech“. Případně je mu doporučená některá ubytovna v okolí, pro člověka zdravotně postiženého absolutně nevyhovující, kde bydlí většinou „sociálně slabší a nepřizpůsobivý spoluobčané“. Vedení DS, Kontrolní orgány a Magistrát hl. m. Prahy považují takovou „nabídku“ za „vstřícný přístup k řešení závažné situace, při hledání odpovídajícího bydlení pro nespokojeného klienta, který navíc ani není cílovou osobou pro pobyt v Domově pro seniory“.
     Pobyt v takovém „Domově pro seniory“, kde je zdravotně postižený nebo nemocný člověk vystaven kromě jiného i „bezohlednému asociálnímu chování“ vedení tohoto Zařízení, je pak srovnatelný s pobytem v nějakém „Trestaneckém lágru“, kde člověk ztrácí veškerá „Lidská práva“ od té chvíle, co vstoupil dovnitř.
      V České republice, Bezprávním Policejním státě, kde je Mezinárodní Úmluva o Lidských právech pouhý Cár papíru, je však podobné bestiální jednání vůči seniorům, zdravotně postiženým a nemocným normální.


 Alojz Janiga

úterý 11. listopadu 2014

Zločinecké a bezohledné jednání Policie České republiky. Condotta criminale e sconsiderata della Polizia della Repubblica Ceca.            Zločinecké a bezohledné jednání Policie České republiky.
Čím dál víc občanů České republiky si začíná uvědomovat že „prvořadým posláním“ Policie České republiky je „Chránit vládnoucí režim, ať je jakkoli zkorumpovaný a bezohledný vůči obyčejným lidem a Pomáhat těm, kteří rozkrádají stamiliony z veřejných a Evropských financí, ale mají to štěstí, že jsou nějakým způsobem propojeni s politickými představiteli České republiky“.
Pro těžce nemocné a zdravotně postižené děti a dospělé, se pak pořádají různé „Celonárodní a Charitativní sbírky“, aby tito postiženi měli peníze na zdravotní pomůcky a léčení, které jim může jejich těžký život zkvalitnit, nebo i zachránit.
To, koho a jestli vůbec začne Policie „vyšetřovat a případně stíhat“ za korupci a rozkrádání veřejných financí je závislé na tom, která politická strana je zrovna „u moci“(u koryta) a hlavně na tom kdo „vede“ Ministerstvo vnitra.
Za posledních dvacet let, to byli většinou představitelé ODS a ČSSD.
Je to přinejmenším „podivné“ zejména u ČSSD, jejichž „představitelé“ mají velký podíl na všech těch „finančních machinacích a rozkrádání“ v ČR za posledních dvacet let. ČSSD je zřejmě přesvědčená o tom, že když má ve svém názvu slova „Sociální demokracie“je „předurčená“ k tomu, aby mimo jiné „řídila“ i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejenom ze sdělovacích prostředků, ale i z vlastních zkušenosti vím že „jednání zástupců ČSSD, kteří zastávají vedoucí místa na úřadech zabývajících se Lidskými právy nebo Sociálními problémy, je spíše Asociální“.
Současný ministr vnitra ČR Miroslav Chovanec, je „typický představitel ČSSD, který jakmile se dostane k nějaké funkci tak ignoruje stížnosti a připomínky obyčejných lidí“.
Policie ČR, která patří pod Ministerstvo vnitra, je jako „represívní složka vládnoucího režimu“, zneužívaná k potlačování veřejných protestů občanů ČR, kteří veřejně vyjadřují svůj nesouhlas s „Asociálním jednáním“ představitelů vlády a vládnoucích stran a upozorňuji na svou těžkou sociální a životní situaci.
Policie proti těmto „nespokojencům“ používá „podobné metody“ jako před rokem 1989: „Bití, zastrašování, šikanování a z lidí, kteří dávají opakovaně veřejně najevo svoji nespokojenost s vládnoucím režimem a aroganci úřadu se snaží udělat psychopaty a kriminální zločince“.
To jsou „osvědčené způsoby“ které používalo „Gestapo“ nebo „STB“ a používá je i Policie ČR.

Já jsem byl „Policejní šikaně“ vystaven v květnu 2014, když jsem v Praze, před Pražským hradem veřejně protestoval nejenom proti „porušování Lidských práv“ v České republice ale i proti okrádání a šikanování seniorů v tzv. „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého „zřizovatelem“ je Magistrát hl. města Prahy „jehož zaměstnanci se na šikanování seniorů přímo podíleli“.
V květnu 2014 v Praze, jsem byl hned po mém veřejném protestu „obtěžován individuem v civilu, které o sobě tvrdilo, že je policajt, že jsem byl celou dobu sledován kamerovým systémem a chtělo vidět moje doklady totožnosti, aniž by se samo prokázalo nějakým dokladem, že je opravdu policajt“. Když jsem odmítl prokazovat svoji totožnost, toto „individuum“, na mně mobilním telefonem přivolalo uniformovanou Ochranu Poslanecké sněmovny, která si opsala údaje z mého průkazu totožnosti, předala je tomuto „individuu“ a „na jeho příkaz mně tato „Ochrana“ pak ještě asi hodinu bezdůvodně omezovala v mém volném pohybu“.
Vedení Policie na moji stížnost proti takovému „gangsterskému jednání“ reagovalo tím, že „všechno popřelo, jakoby se nikdy nic takového nestalo, přesto že se to odehrálo na veřejném prostranství plném lidí a pod dohledem bezpečnostních policejních kamer, které jsou v těch místech doslova na každém rohu“.
Další „šikany a msty“, za moje „veřejné protesty, za moji stížnost na „bezohledné a protiprávní jednání“ Policie a „Otevřený dopis“ ministru vnitra p. Milanu Chovancovi, jsem se dočkal minulý týden, když jsem byl Policii v Heřmanově městci „obviněn z přečinu krádeže, přestože Policie má doslova viditelné důkazy o tom, že jsem nic neukradl“.
Při „Podání vysvětlení“ na Policii v Heřmanově Městci, jsem byl přítomnými policajty „přesvědčován že, se mám přiznat, škoda je prý jenom asi sto korun, můžu ji splácet a všechno se ututlá, protože to tak je domluveno s ředitelkou Domova pro seniory kde bydlím a kde mělo ke krádeži dojít“(údajně vyloupení automatu na cukrovinky). Tuto „nabídku“ jsem odmítl s tím že „si nejsem vědom toho, že bych se dopustil něčeho protiprávního, nestojím o nějaké ututlání a žádám, aby byla celá záležitost Policii prošetřena, tak jak to má být“. Když jsem odcházel z Místního oddělení Policie, bylo mi řečeno jedním z přítomných policajtů že „nebyla zjištěna žádna  škoda a případ bude vyšetřovat MO Policie v Heřmanově Městci“.
Policie v Heřmanově Městci (HM) mně „při třetím Podání vysvětlení, obvinila z Přečinu krádeže, přestože jsem opakovaně podal myslím si dostačující vysvětlení, nemám žádné znalosti nebo paklíče k tomu, abych mohl podobné zařízení otevřít, nebo potřebné nářadí, kterým bych si mohl nějaké paklíče vyrobit“. Kromě toho, z důvodu velkého omrznutí rukou před několika roky, kdy jsem málem přišel o ruce, mám značně omezenou pohyblivost a citlivost prstů na rukou, takže ani po zdravotní (fyzické) stránce nejsem schopen nějaké podobné „manipulace“.
Co je však nejdůležitější, v „automatu“ byla nainstalována kamera, ve které jsou viditelné důkazy o tom „že jsem nic neukradl a ani jsem se o to nesnažil“! Přesto na mně Policie v Heřmanově Městci podala „Trestní oznámení z přečinu krádeže“ a policajt, který toto „Trestní oznámení“ sepisoval, se mně v něm navíc snažil popsat, jako „nervově nemocného, který se neléčí“!
Policie v Heřmanově Městci, se mně „snažila obvinit i z vloupání do kanceláře „Domova“, ke kterým zde „opakovaně“ došlo, od toho však nakonec upustili. K vloupání do kanceláře „Domova“ a vykradení trezoru, ve kterém byli i vkladní knížky klientů, došlo mimo jiné taky i v době, kdy jsem tady ještě nebydlel.
Policajt, kterému jsem „podával vysvětlení“, se „velice zajímal“ o to „co vím o požáru v „Domově pro seniory“, ze začátku záři 2014. Tehdy požár zničil část střechy, půdy, obytného podkroví a některé pokoje v prvním patře Zámku. Odpověděl jsem že „vím o tom jenom to, co ostatní klienti kteří byli v době požáru přítomní a to, co jsem slyšel ve sdělovacích prostředcích, že „požár vznikl z důvodů technické závady na elektrické instalaci“. Policajt po této mé odpovědi, přestal s otázkami týkajících se požáru.
Pokud jde o zmíněný požár, je „velice zvláštní“, že „požární signalizace“ reagovala až poté, co se pod dveřmi půdy, která byla využívaná jako skladiště starého nábytku a archív „valil dým“ do obytné části podkroví.
A proč chce Policie, po „dohodě“ s ředitelkou „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci „ututlat vloupání“, která se zde stali v poslední době? Když Někdo „otvírá“ kanceláře a prodejní automaty „bez poškození dveří nebo zámků“, tak si mohl stejně „otevřít“ i dveře na půdu.
Podal jsem několik „Trestních oznámení podložených důkazy“ vztahujících se k „Domovu pro seniory“, nebo přímo na jeho vedení, které pak „prošetřovala“ Policie v Heřmanově Městci.
Policie tyto „Trestní oznámení vyhodnotila jako neodůvodněné, aniž by vyvinula nějakou větší snahu zjistit bližší podrobnosti.
Policie v Heřmanově Městci dělala taky „Zápisy o mimořádných událostech (úrazu klientky a sebevraždy klienta „Domova“), které se zde v minulosti stali. Na „neobjektivnost těchto Zápisu“ jsem „bezúspěšně, opakovaně upozorňoval odpovědné úřady“.
Policie v Heřmanově Městci se spolu s vedením „Domova“ před léty „podílela na umístění jednoho zdejšího klienta do „Psychiatrické léčebny“ v Havlíčkově Brodě, jenom proto, že tento klient „nahlas vyjádřil svůj nesouhlas s jednáním personálu vůči jeho osobě a nikoho přitom fyzicky nenapadal, ani nikomu nevyhrožoval“.
I na těchto případech bezohledného chování vůči těžce nemocným a zdravotně postiženým“ je vidět, že „Policie České republiky je schopná všeho špatného, protože má k tomu vytvořené podmínky a paragrafy a hlavně podporu podobně bezohledného, vládnoucího režimu, který přehlíží i masové demonstrace nespokojených občanů, kterým nakonec nezbude nic jiného, než se domáhat svých práv a spravedlnosti násilím“.
Protože „to co v České republice vzniklo po roce 1989, to rozhodně není Právní stát a Demokracie taky ne“.

Více na /rozhodny.blogspot.com/  nebo /aginaj.seznam.cz/

Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37
                       Heřmanův Městec 538 03čtvrtek 10. července 2014

Otevřený dopis ministrovi vnitra ČR. List otwarty do Ministra Spraw Wewnętrznych.                                                                                                                                 9. 7. 2014
               Otevřený dopis ministrovi vnitra České republiky p. Milanu Chovancovi.

Ministerstvo vnitra ČR

Kancelář Ministra vnitra
Nad Štolou 3
170 00 Praha 7

                                 
                        Pane ministře.
Dne 5. 5. 2014, jsem odeslal na e-mail adresu Ministerstva vnitra České republiky (MV-ČR) elektronické podání-stížnost, na protiprávní jednání příslušníků Policie ČR, ke kterému došlo dne 4. 5. 2014, v Praze na Malé straně, poblíž sídla Poslanecké sněmovny ČR, po ukončení mého „Individuálního, tichého, veřejného protestu – hladovky“, v Praze na Hradčanském náměstí, před Pražským hradem. Tímto svým „veřejným protestem“ jsem mimo jiné upozorňoval, na šikanování, porušování Lidských práv a další dlouhodobá závažná pochybení v tzv. Domově pro seniory v Heřmanově Městci, jehož Zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)“.
Svými „protestními transparenty, jsem tehdy upozorňoval taky, na Hrubé porušování Lidských práv v ČR“.
Ve své „stížnosti“, jsem uváděl i „případ agresívního jednání, nebezpečného vyhrožování a zastrašování“ vůči mé osobě, ze dne 27. 3. 2014, v Praze na Václavském náměstí, kam jsem se přesunul i se svými protestními transparenty poté, co jsem strávil několik hodin „v tichém protestu“ před hlavní budovou MHMP na Mariánském (Mafiánském) náměstí a na Staroměstském náměstí.
„Sebevědomé a drzé chování agresora“, který mně 27. 3. 2014 „zastrašoval a vyhrožoval“, jakož i další „skutečnosti naznačovali, že se jedná o příslušníka Policie, nebo Městské policie“.
Toho dne, 27. 3. 2014, jsem „veřejně protestoval ze stejných důvodů“, jako 5. 5. 2014.

Dopisem, ze dne 14. 5. 2014, mi bylo „Kanceláři ministra vnitra“ oznámeno, že „moje elektronická stížnost byla postoupená řediteli Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, jemuž vyřízení stížnosti přísluší“.
E-mailem ze dne 21. 5. 2014, jsem byl Krajským ředitelstvím Policie hl. města Prahy-Odborem vnitřní kontroly, vyzván k „doplnění a potvrzení podání“.
Svoji původní „elektronickou“stížnost, jsem měl mimo jiné doplnit „uznávaným elektronickým podpisem“, nebo ji podat ústně, případně písemně do 27. 5 2014.
Tuto stížnost, ve které jsem mimo jiné uvedl, že „chci být informován o průběhu a výsledku šetření“, jsem dne 23. 5. 2014 poslal písemně-doporučeně, Krajskému ředitelství Policie v Praze (KRPA), na příslušnou adresu.
Protože jsem do 1. 7. 2014, neobdržel na svoji písemnou stížnost od Krajského ředitelství Policie Praha vůbec žádnou odpověď, poslal jsem na e-mail adresu KRPA „elektronický“ dotaz: „Proč nejsem informován o průběhu a případném výsledku šetření mé stížnosti, tak jak jsem to uvedl ve svém podání“?
Dne 2. 7. 2014, jsem dostal od KRPA e-mail – sdělení, že „dne 1. 7. 2014, mi bylo zasláno vyrozumění o vyřízení stížnosti, na adresu mého trvalého bydliště v Heřmanově Městci“.
V tomto „vyrozumění“, které podepsal ředitel KRPA plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka, se mimo jiné uvádí: „Na základě prověření kamerového systému bylo zjištěno, že Vámi popisované jednání příslušníků PČR nebylo zaznamenáno. Jednání příslušníka dne 4. 5. 2014 u poslanecké sněmovny nebylo zaznamenáno z důvodu absence kamerových zařízení využívaných zdejším krajským ředitelstvím policie. Záznam z kamerového systému k jednání údajného příslušníka PČR 27. 3. 2014 nemohl být zajištěn, neboť předmětné záznamy se uchovávají pouze po dobu jednoho měsíce. Vzhledem k tomu, že dne 4. 5. 2014 měly být Vaše osobní údaje prověřovány v informačních systémech, byl vznesen dotaz na příslušné pracoviště Policejního prezídia ČR k zjištění totožnosti příslušníků, kteří prováděli daný úkon. Sdělením Policejního prezídia bylo konstatování, že kontrola Vašich údajů nebyla prováděná žádným příslušníkem Policie ČR zdejšího krajského ředitelství.
Na základě uvedených skutečností byla část Vašeho podání směřující na jednání a chování policisty v civilním oděvu dne 4. 5. 2014 postoupena policejnímu prezidentovi Policejního prezídia k přijetí dalších opatření. K jednání údajného příslušníka Policie ČR ze dne 27. 3. 2014 v prostoru Václavského náměstí v Praze vám sděluji, že Vaše tvrzení nelze žádným objektivním způsobem prokázat. Na základě Vámi popisovaného stavu nelze usuzovat, že původcem takového jednání byl příslušník Policie ČR. Vzhledem k neprůkaznosti tvrzení byla Vaše stížnost vyhodnocena jako nedůvodná“.

Tolik „výsledek šetření KRPA, ve věci mé stížnosti“.

A teď moje „vyhodnocení postupu a výsledku šetření mé stížnosti, ze strany Policie“.
Pokud jde o „agresívní chování, pravděpodobného policejního špicla a provokatéra“ ze dne 27. 3. 2014 na Václavském náměstí, je možné připustit „tvrzení“ KRPA, že toto „jednání nelze prokázat z důvodu omezené doby uchovávání záznamů z kamerových systémů“. KRPA nejdřív „připouští, že 4. 5. 2014 v prostoru u Poslanecké sněmovny k nějakému jednání příslušníka Policie došlo, následně to však kvůli údajné absenci kamerového systému popírá a moji stížnost vyhodnocuje jako nedůvodnou“.
„Evidenční čísla“ uniformovaných Policajtů (jestli nějaké vůbec měli), kteří mně „kontrolovali“ u Poslanecké sněmovny, jsem si nevšiml, protože jsem celou dobu myslel hlavně na to, aby mi neujel vlak do Pardubic.
„Nevěřím však tvrzení KRPA, o absenci kamerových systémů v prostoru kolem Poslanecké sněmovny ČR“. Tento prostor je doslova „prošpikován policejními kamerami, které jsou pečlivě udržovány v provozu“. Stejně „pečlivě jsou pod dohledem policejních kamer, cesty a chodníky vedoucí od Poslanecké sněmovny, Valdštejnská ulice kolem budovy Senátu až ke stanici Metra-Malostranská, kde mají své sídlo některé zahraniční Ambasády a kudy mně policejní hlídka „doprovázela“.
Jsem přesvědčen o tom, že kdyby se tato „pro mě velmi nepříjemná událost“ odehrála na kterémkoliv jiném místě v Praze, tak by byla „absence kamerového systému, zrovna v tom místě kde by se podobná „provokace, šikana a omezování osobní svobody ze strany Policie“ odehrála.
Dne 4. 5. 2014 byla neděle, v ulicích Malé Strany bylo hodně lidí, takže si museli určitě všimnout „invalidu na invalidním vozíku, kterého odpoledne kolem 16.30 hod., doprovází dva uniformovaní Policajti a pak jej v parčíku stanice Metra-Malostranská hlídají, aby jim neutekl“. Podobnou „absurdní podívanou“, mohli lidé zatím shlédnout pouze ve filmu „Dobrý voják Švejk“, natočeného podle románu Jaroslava Haška.
„Od té chvíle, co jsem byl u Poslanecké sněmovny obtěžován a zastrašován policejním špiclem v civilu, který na mně přivolal uniformovanou policejní hlídku, až po dobu, kdy mně u stanice Metra-Malostranská tato policejní hlídka dovolila odejít, jsem byl kromě jiného bezdůvodně omezován ve svobodě pohybu“. Policejní hlídka i „policejní špicl v civilu“ tvrdili, že „je to kvůli tomu, aby mohla být ověřená moje totožnost“.
KRPA zase „tvrdí“, že „podle zjištění na příslušném policejním pracovišti, uvedeného dne žádný příslušník Policie ČR moji totožnost neověřoval“.
„Nejpravděpodobnější vysvětlení těchto tvrzení ze strany Policie“ je však podle mně to, že „lžou všichni, kteří se na této šikaně a zastrašování vůči mojí osobě podíleli a hlavním důvodem této šikany bylo, abych přestal se svými opakovanými veřejnými protesty proti Arogantnímu, Mafiánskému jednání MHMP vůči mé osobě, v souvislosti s mou kritikou Poměrů v tzv. Domově pro seniory v Heřmanově Městci“.
Jednoho z „uniformovaných“ policajtů, kteří po mně dne 4. 5. 2014, v parčíku u Poslanecké sněmovny„na pokyn policejního špicla – provokatéra v civilu“, požadovali průkaz totožnosti, jsem před dvěma dny „náhodou“ viděl na Internetu, kde jsem si prohlížel některé pořady České televize. Byl to pořad „Reportéři ČT“, z pondělí 23. 6. 2014 a reportáž se jmenovala „S lidmi pro lidi“. Byl to začátek reportáže (1 minuta a 10 vteřin), kdy v záběru na vchod do Poslanecké sněmovny stojí p. Trepera, o jehož problémech tato reportáž hovoří. Vedle něj stojí dva uniformovaní Policajti, kteří jej „legitimují“. Policajt (ten aktivnější, hubenější než jeho kolega, s tmavějšími vlasy a s bradkou a knírkem), který po panu Treperovi požadoval doklady totožnosti a který se ke konci tohoto záběru dívá do televizní kamery, je jeden ze dvou Policajtů, kteří mně kontrolovali u Poslanecké sněmovny. Doufám, že tentokrát opět nevznikne „absence kamerových záběrů“ a reportáž zůstane na Internetu v té podobě, jakou jsem ji viděl já. Jedná se s největší pravděpodobnosti, o příslušníka policejního „Útvaru pro ochranu ústavních činitelů“. Je otázkou „jestli může tento příslušník kontrolovat bezdůvodně, každého kdo projde kolem prostoru, který hlídá“?
Poznal bych i „policejní špicly – provokatéry“, ze dne 27. 3. 2014 a 4. 5. 2014, kteří mně „svým agresívním chováním obtěžovali, omezovali a zastrašovali“.

Tato má „individuální tichá a klidná protestní akce“, o které se ve své stížnosti zmiňuji, byla mnou „předem ohlášená“ Živnostenskému odboru MHMP přesto, že to nebylo potřeba ohlásit.
Byla ohlášená jako „Veřejná individuální protestní hladovka, kterou chci upozornit nejen na Hrubé porušování Lidských práv, na kterém se podílí MHMP, ale i na Hrubé porušování Lidských práv a Bezpráví, které panuje v ČR za posledních dvacet let. Hladovku jsem zahájil 1. 5. 2014, před sídlem MHMP na Mariánském (Mafiánském) náměstí. Pokračoval jsem na Staroměstském náměstí, v sobotu a neděli jsem byl na Hradčanském náměstí před Pražským Hradem, kde jsem chtěl následující dny v Hladovce pokračovat co nejdéle, kolik mi to můj zdravotní stav dovolí.
Hladovku jsem se rozhodl 5. 5. 2014 „předčasně ukončit kvůli náhlým, vážným zdravotním problémům“ (potíže se srdcem, jak se později prokázalo). Na tyto mé „náhle srdeční potíže“, mělo kromě jiného velký vliv i „svévolné a protiprávní jednání Policie“, dne 4. 5. 2014, u Poslanecké sněmovny.
„Policie“, jako „represívní složka a nástroj k potlačování občanské nespokojenosti, sloužila vždy v první řadě Vládnoucímu Režimu, ať byl ten režim jakkoliv nedemokratický, zločinecký a zkorumpovaný“. A je úplně jedno, jak se tato „represívní složka“ ve své době jmenovala. Jsou tady „příklady z nedávné doby“, jako např: „Gestapo“, později to bylo „SNB“ nebo „STB“.
Policie ČR v tom není žádnou výjimkou. Měl jsem možnost mimo jiné „na vlastní oči“ se přesvědčit o „bezohledném a bezuzdném řadění Policie“ vůči některým protestujícím, při „občanských veřejných demonstracích, proti zkorumpovaným a neschopným politikům, kteří se v ČR po roce 1989 střídají u moci“.
Nápis „Pomáhat a chránit“, který má Policie ČR na svých služebních autech, se „vztahuje“ zřejmě jenom na“podezřele zbohatlé zločince všeho druhu, kteří jsou nějakým způsobem propojeni s politikou v ČR“.
Protože „rozhodně nejsem spokojen nejen s výsledkem šetření KRPA ohledně mé stížnosti, budou mé individuální protestní akce pokračovat, tentokrát i před sídlem Ministerstva vnitra v Praze“. „Z toho důvodu a určitě i kvůli tomuto Otevřenému dopisu, očekávám ze strany Policie vůči mně, jenom to nejhorší“. Vzhledem k mému těžkému tělesnému postižení a nedávnému náhlému, vážnému zhoršení mého zdravotního stavu, to Policii ČR se mnou moc práce nedá“.

Obsah tohoto „Otevřeného dopisu ministru vnitra ČR“ p. Milanu Chovancovi, může kdokoli a jakýmkoli způsobem šířit dál, přeposílat a zveřejnit jej.

              Alojz Janiga
              Masarykovo náměstí 37
538 O3 Heřmanův Městec

Na vědomí: Policejní prezidium ČR, Prezident ČR, Úřad vlády ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, Sdělovací prostředky, Veřejnost.

Více na /aginaj.sweb.cz/  nebo  /rozhodny.blogspot.com/