pondělí 2. února 2015

Žádosti zoufalého a šikanovaného klienta o pomoc.Paní ředitelka M. Málková

Masarykovo nám. 37

HEŔMANUV MÉSTEC

538 03

Věc:  Vypovězení smlouvy o poskytování služeb.

Vážená paní ředitelko,

11. 15. 09. jste mi předala dopis, kterým jste mi oznámila, že mi dáváte výpověď podle

dodatku č. 2; Smlouvy o poskytnutí služeb v Domově pro seniory v Heřmanově Městci.

Vaše rozhodnutí nepovažuji za právoplatné Domov pro seniory hl. m. Prahy

. Kromě jiného neobsahuje poučení o odvolání.

Protože to je věc, která by mi měla podstatně změnit můj život musím Vám sdělit, že

nesouhlasím s navrhovanou změnou, a proto podávám odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Proto až do definitivního prošetření oprávněnosti tohoto rozhodnutí se prozatím stěhovat

nebudu.

Jiří F o r m á n e k

2 011. 17. 09.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Primátor hl. m. Prahy,
p. Mudr Bohuslav Svoboda,
Mariánské náměstí
P r a h a 1

Věc: stížnost


Vážený pane primátore,


    Píši Vám jako klient Domova pro seniory (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je
Magistrát hl. města Prahy. Žádám Vás o prošetření důvodů, které vedou paní ředitelku DS  Marii Málkovou
k takovému jednání vůči mojí osobě.

    Mé postižení a bohužel i současný zdravotní stav po mozkové příhodě, jejímž důsledkem je částečné ochrnutí levé ½ těla mi bohužel nedovolí rychlý pohyb – hlavně při chůzi.

     Z toho vyplývají mé další problémy, zvláště když se potřebuji rychle přemístit (např. na WC). Mé postižení již LPK Pražské správy sociálního pojištění charakterizovala jako „postižení občana zvláště těžce zdravotně postiženého“.

    Do DS jsem nastupoval v roce 2 009 v podstatě v daleko lepším jak fysickém, tak i v psychickém stavu. Mohu dnes říci, že u části personálu postrádám „vcítění se“ do mého současného zdravotního stavu a uznání těchto zdravotních potíží, kterými je problém s udržením moče (mikcí). 

    V internetových stránkách DS je uváděno, jaké jsou možnosti rehabilitace. Po mém nástupu jsem zjistil, že to tak není a musel jsem se o RHB "Vojtovou metodou" postarat sám. To znamená, že dojíždím do Prahy a do Chrudimi. 
                                                         
    Mé přestěhování z vily na zámek bylo provedeno bez mého souhlasu a byl jsem přestěhován na 2 lůžkový pokoj, ač v původní smlouvě mám pokoj se samostatným bydlením.

Zajímá mne způsob hospodaření (hlavně s energiemi) celého DS a proto asi také „sklízím pozornost" paní ředitelky. Pokud bude zájem o bližší seznámení s tímto problémem, rád se s Vámi, či zodpovědnými kontrolními orgány o mé názory podělím. S mými náměty jsem paní ředitelku informoval již v roce 2 010.
Dosud jsem na ně od ní neobdržel žádné vyjádření.

Mám dojem, že klienti jsou pouze potřební pro chod DS. Chybí mi tady zohlednění jejich potřeb.
       
    Na zámku se již několik let nepravidelně střídají různé stavební firmy, které provádějí různé stavební práce. Zatím ale nikoho nenapadlo, že by pro klienty postavili zábradlí na sjezdu z chodníku do brány zámku.

   Všechny důvody pro vydávání "Napomenutí" byly údajně zpracovány na základě "Hlášení o mimořádné události". Sice na mně bylo žádáno potvrzení mým podpisem.
Nesměl jsem se ovšem k zápisu vyjádřit. A proto jsem se nepodepisoval.
 
   Je třeba zajímavé, že k projednání v "Hlášení o mimořádné události" s pracovnicí DS bylo jednáno pouze s ní, bez mé přítomnosti.     
Nebyl jsem totiž vůbec přizván k projednávání této události.

U všech Napomenutích jsem nikdy nebyl poučen o možnostech se proti rozhodnutí odvolat.
Není mi také nic známo o porušování soužití s ostatními.

             S pozdravem.


       
Jiří Formanek, 2 011. 18. 09.
Masarykovo nám 37,
Heřmanův Městec
538 03
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na vědomí: Petr Dolínek, radní MHMP
                    Lenka Teska Arnoštová, zastupitel MHMP
                                                                                                                                                        6.10.2011
                                                Žádost o radu a pomoc.


     Vážení.

   Obracím se na Vás ohledně mého problému, který spočívá v tom, že jako klient „Domova pro seniory“(DS) hl. m. Prahy v Heřmanově Městci, jsem dostal od vedení DS „výpověď ze Smlouvy“(ukončení pobytu v tomto zařízení) pro údajné „hrubé porušení Domácího řádu“.
Touto výpovědi (k 31. 10. 2011) jsem se dostal do pro mě „neřešitelné situace“.
 
Vedení DS na mně „vyvíjí nátlak“, abych ukončil pobyt a „vystěhoval se třeba na ubytovnu“.
  
    Poznamenávám, že mi je 70 let, jsem po „těžké mozkové příhodě“ s ochrnutím levé poloviny těla.
LPS jsem byl uznán „občanem zvlášť těžce zdravotně postiženým“. Toto postižení „závažně omezuje mé pohybové schopnosti“.

    Domnívám se mimo jiné že, mé „přestěhování“ z jednolůžkového pokoje na dvoulůžkový je „neadekvátní“ a nevím, jakým způsobem by mi toto „řešení“ mělo pomoct k zlepšení mého zdravotního stavu.

Žádám Vás proto laskavě o pomoc při řešení moji situace.

Děkuji Vám za pozornost.

        Formánek Jiří, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec 93803.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Tohoto klienta, potrestala ředitelka tzv. „Domova pro seniory“ pí. Málkova „Ukončením smlouvy o poskytování sociální péče údajně kvůli jeho zdravotnímu stavu“. Ve skutečnosti to bylo proto, že tento klient taky „nahlas upozorňoval na závažné nedostatky v tomto Domově“. Byli tady a jsou tady klienti, kteří mají podobné zdravotní problémy „čůrají kudy chodí, sedí nebo leží a často nemají na sobě plíny ani podobné zdravotní pomůcky“. Nikdo je však „nevyhazuje“, protože „na žádné nedostatky nepoukazují“. 
   Pan Formánek byl ještě v poslední den svého pobytu, krátce před Vánoci „prosit o pomoc“ na MHMP a Helsinském výboru v Praze. Kromě jiných, se obrátil s prosbou o pomoc i na tzv. "Veřejného Ombudsmana". „Žádné pomoci se však od těchto úřadů a institucí nedočkal“. Když se večer vrátil do Heřmanova Městce, tak jej „na příkaz ředitelky Domova, nechtěli vpustit dovnitř pro některé osobní věci a odkázali jej na místní ubytovnu, kde prý mu zajistili nocleh“. Tento „těžce zdravotně postižený“ klient, si pak raději sehnal podnájem, aby nemusel bydlet na ubytovně pro něj „v naprosto nevyhovujících podmínkách“.
    Úředníci a radní Magistrátu hlavního města Prahy, přitom tvrdí že "nemají žádné signály o tom, že by v Domově pro seniory v Heřmanově Městci, byli klienti nějakým způsobem krácení na svých právech". Přitom  "nebylo to poprvé, co si nějaký klient na bezohledné a ponižující jednání ředitelky tohoto Domova stěžoval".
Je to i důkaz toho, že veškeré tzv. "kontroly a inspekce v tomto Domově, byli jenom formální"
Alojz Janiga.
Žádné komentáře:

Okomentovat